กสอ. เร่งสร้างการรับรู้ ตราสัญลักษณ์คุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย

กสอ. เร่งสร้างการรับรู้ ตราสัญลักษณ์คุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย Thailand Textiles Tag 2021

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ได้ดำเนินกิจกรรม สร้างการรับรู้ ตราสัญลักษณ์คุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย หรือ Thailand Textiles Tag ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ผลิตในประเทศไทยและได้รับการพัฒนาคุณภาพ โดยผ่านการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล

ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นการรับรู้ของผู้บริโภค ให้เกิดความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของประเทศไทย รวมทั้งเป็นการเร่งพัฒนาสินค้าของผู้ประกอบการสิ่งทอไทยในยุค 2021 ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ บริเวณ ชั้น 2 The Mercury@Chidlom ภายในการจัดกิจกรรม ได้ดำเนินงานภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด