20ปีจากนี้!! ไทยพลิกโฉมสู่กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวในงานสัมมนา “Thailand Taking off to New Heights” ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในหัวข้อ  “เร่งเครื่องขับเคลื่อนไทยสู่มิติใหม่” ว่า คาดว่าในอีก 20 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว และการพัฒนาให้ไทยไปสู่ยุค 4.0 นั้น ต้องปรับการดำเนินงานของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกลไกความต่อเนื่องในนโยบายขอรัฐบาล ที่ต้องสานต่อกันถึงแม้จะมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ตาม เพื่อให้โครงการดำเนินไปต่อเนื่องจนแล้วเสร็จ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกันที่จะพลิกโฉมประเทศไทยได้อย่างยิ่งใหญ่

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า การพัฒนาคนด้านเดียว ไม่สามารถตอบโจทย์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้ แต่ต้องพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ ปรับภาคแรงงานตั้งแต่ฐานรากให้เชื่อมโยงไปสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย ในส่วนของผู้ประกอบการต้องเรียนรู้นำเทคโนโลยีมาใช้อย่างรู้เท่าทัน ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อให้เกิดผลจริง สอดรับกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ซึ่งไทยไม่ได้มองหรือคาดหวังการลงทุนจากต่างประเทศเหมือนในอดีต แต่ไทยกำลังลงทุนในฐานะหุ้นส่วนจากทั้งมิตรประเทศและคนไทยในประเทศ เพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน