น่าชื่นชม! ชาวบ้าน-นักเรียนศรีราชา ร่วมใจทำความสะอาดหาดวันสิ่งแวดล้อมโลก

วันนี้ 5 มิ.ย. นายชรัช สุวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นประธาน เปิดโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเขตเมือง เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก บริเวณ ณ เวทีใหญ่ สวนสุขภาพเกาะลอย โดยมีหัวหน้าส่วนการงาน, ตัวแทนชุมชน, และนักเรียน เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

 


โดยวันสิ่งแวดลอมโลก เป็นวันที่ได้รับการประกาศจากองค์การสหประชาชาติ ตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เนื่องมาจากโลกเกิดวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ดังนั้นเพื่อให้เกิดความตื่นตัวในด้านวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม เกิดความร่วมมือ, รู้ทันเหตุการณ์ ร่วมกันหาหนทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และแสดงเจตนารมณ์ที่จะช่วยปกป้องรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อบรรเทาผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

 

 

สำหรับโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเขตเมือง เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ทำให้ประชาชนและเยาวชนเกิดความคิดและเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม รวมทั้งทำความเข้าใจเรื่องการสร้างความสมดุลของธรรมชาติ ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบต่อมนุษย์ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการร่วมมือกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ที่ยังคงมีอยู่ให้ยั่งยืนตลอดไป