โควิด ไม่ซา ฟัง “ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรพื้นบ้าน จากทางเลือกสู่ทางรอด”

โควิด ไม่ซา ฟัง “ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรพื้นบ้าน จากทางเลือกสู่ทางรอด”

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด กลับมาเป็นปัญหาทางสาธารณสุขอีกครั้ง มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร มีความห่วงใย จึงได้จัดสัมมนา “ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรพื้นบ้าน จากทางเลือก สู่ทางรอด” ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม พิทยา จารุพูนผล (ชั้น 5) อาคารเทพนม เมืองแมน (อาคาร 5) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมสัมมนา ได้แก่ ดร.ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร ประธานกรรมการบริหารฝ่ายพัฒนาภูมิปัญญาไทย มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จะบรรยายในหัวข้อ “ฟ้าทะลายโจร มรดกภูมิปัญญาและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย”

ภญ.วรรวรรณ กอปรกิจงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ บรรยายในหัวข้อ ผลการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีภาวะปอดอักเสบรุนแรงน้อย แบบบูรณาการด้วยฟ้าทะลายโจร ดร.ภก.อาณัฐชัย ม้ายอุเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในหัวข้อ ผลการศึกษาพลาสมาโปรติโอมิกส์ และเมตาบอโลมิกส์ ในผู้ป่วยโควิด-19 ที่ใช้ยาฟ้าทะลายโจร

พญ.ริสา โอโกโนกิ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ บรรยายในหัวข้อ ประสิทธิภาพของการลดการอักเสบของ ยาพ่นสารสกัดฟ้าทะลายโจรในผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บคอ ดร.ภก.ยงศักดิ์ ตันติปิฎก นักวิชาการอิสระ บรรยายในหัวข้อ สถานการณ์การใช้ฟ้าทะลายโจรในช่วงการระบาดของโควิด-19

และ ดร.ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว ศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร บรรยายในหัวข้อ ความปลอดภัยของฟ้าทะลายโจรต่อตับและไต

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมสาธิตสอนทำครีมบรรเทาอาการคันจากฟ้าทะลายโจร, สเปรย์พ่นคอฟ้าทะลายโจร และ สเปรย์กันยุงจากฟ้าทะลายโจร ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดทั้งงาน สนใจเข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/CoDy4Z5ZtyntAkfd7 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 037-211289