กระทรวงพาณิชย์จับมือ7มหาวิทยาลัยทุกภาค จัดตั้งหน่วยบริการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ ที่ต้องการให้ผู้ประกอบการในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เข้าใจถึงประโยชน์ของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และสามารถนำสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ตลอดจนสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

กรมฯจึงร่วมกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค 7 แห่ง จัดตั้งหน่วยบริการส่งเสริมและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในภูมิภาค ภายในสถาบันนั้นๆ เพื่อให้บริการคำปรึกษาเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา การจัดเตรียมคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

เนื่องจากแม้ปัจจุบันสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจะมีบริการประชาชนในภูมิภาคเกี่ยวข้องกับการรับคำขอจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา แต่อาจมีข้อจำกัดในเรื่องเทคนิคและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น การสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร การยกร่าง คำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้า เป็นต้น   โดย 7 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

สำหรับภาคเหนือตอนบน ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เว็บไซต์ : http://www.tloubi.cmu.ac.th/เบอร์โทรศัพท์ : 0 5321 0731

ภาคเหนือตอนล่าง โดย มหาวิทยาลัยนเรศวร

เว็บไซต์ : http://www.dasa.nu.ac.th/เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 8617

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เว็บไซต์ : https://ip.kku.ac.th/เบอร์โทรศัพท์ : 0 4320 2733, 086 451 4455

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เว็บไซต์ : http://technopolis.sut.ac.th/เบอร์โทรศัพท์: 0 4422 4825

ภาคตะวันออก โดย มหาวิทยาลัยบูรพา

เว็บไซต์ : http://tlo.buu.ac.th/เบอร์โทรศัพท์ : 0 3810 2287, 086 402 8140

ภาคตะวันตก โดย มหาวิทยาลัยศิลปากร

เว็บไซต์ : http://www.suas.su.ac.th/เบอร์โทรศัพท์ : 0 3424 4217, 081 705 1405

ภาคใต้ โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เว็บไซต์ : http://www.ipop.psu.ac.th/เบอร์โทรศัพท์ : 0 7428 9338