ผู้บริโภคระวัง!!! สมอ.ประกาศยกเลิกมาตรฐานฟิวส์ก้ามปู-คุณภาพไม่สอดรับอาเซียน

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) กล่าวว่า สมอ.ได้ประกาศยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิวส์ก้ามปู มาตรฐานเลขที่ มอก. 10-2529 เนื่องจากมาตรฐานดังกล่าวไม่สอดคล้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ำตามความตกลงว่าด้วยการปรับระบบด้านกฎระเบียบและการควบคุมบริภัณฑ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2559

โดยการยกเลิกอยู่ภายใต้แผนการทบทวนมาตรฐานทุกๆ 5 ปี ตามหลักสากล เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยในปี 2559 ได้ดำเนินการกำหนดและปรับปรุงมาตรฐานต่างๆ รวมทั้งสิ้น 251 มาตรฐานให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ ยกระดับมาตรฐานการผลิตให้เหมาะสมสอดคล้องกับการใช้งานในปัจจุบัน ตลอดจนปกป้องคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ สมอ. ยังได้กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) มอก. 23-2558 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป เนื่องจากมีการปรับปรุงในสาระสำคัญของมาตรฐานในด้านความปลอดภัย และให้เป็นไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศ

นายพิสิฐกล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2560 สมอ. มีแผนการดำเนินงานปรับปรุงมาตรฐาน  คลอบคลุม 31 สาขา อาทิ คอนกรีต เหล็ก วัสดุก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้า นวัตกรรม ฯลฯ รวมทั้งสิ้น 117 มาตรฐาน

ที่มา มติชนออนไลน์