DKSH ประเทศไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จ ของ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในการริเริ่มใช้งานระบบชำระเงินรูปแบบดิจิทัล

DKSH ประเทศไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จ

ของ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ในการริเริ่มใช้งานระบบชำระเงินรูปแบบดิจิทัล

กรุงเทพฯ  มกราคม 2567 – หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ บริษัท DKSH (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำในการให้บริการด้านการขยายตลาด มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในฐานะผู้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน ให้ข้อมูล สนับสนุน และเป็นต้นแบบในการทดสอบการใช้งานระบบชำระเงินรูปแบบดิจิทัลเป็นครั้งแรกของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ความร่วมมือกันในครั้งนี้ยกระดับความสำคัญในการนำเทคโนโลยีและกระบวนการที่เป็นกลไกซึ่งนำไปสู่การชำระเงินรูปแบบดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน

ด้วยปณิธานด้านความก้าวหน้าและนวัตกรรมของฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จึงได้รับรางวัล New Payment Process by Cross Bank Payment จากงาน TQM Best Practices in Thailand รางวัลอันทรงเกียรตินี้ตอกย้ำหมุดหมายสำคัญของหน่วยงานในการบูรณาการพันธกิจ เพื่อดำเนินการให้มีคุณภาพ ทันสมัย และได้มาตรฐานตามสากล

ศาสตราจารย์ นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “คณะแพทยศาสตร์ฯ ขอขอบคุณบริษัท DKSH (ประเทศไทย) จำกัด องค์กรพันธมิตรสำคัญที่มีวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกันในการส่งเสริมและผลักดันระบบชำระเงินรูปแบบดิจิทัลซึ่งเอื้ออำนวยให้การทำธุรกรรมมีความเชื่อมโยงและคล่องตัวมากขึ้น ทั้งในด้านความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และต้นทุนที่เหมาะสม ความสำเร็จในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการต่อยอดให้กับองค์กรและเป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานอื่นๆ โดยเฉพาะโรงเรียนแพทย์ในประเทศไทย”

นายแพทริค แกรนเด รองประธานฝ่ายบริหาร หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ บริษัท DKSH (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เรามีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยการเป็นต้นแบบในการทดสอบการใช้งานระบบชำระเงินรูปแบบดิจิทัล ความสำเร็จในครั้งนี้อาศัยการขับเคลื่อน ผลักดัน และการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดของทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์ต่อภาคธุรกิจในการนำเทคโนโลยีมาใช้งานอย่างครอบคลุมและครบวงจร”

หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ บริษัท DKSH (ประเทศไทย) จำกัด จะยังคงเดินหน้าสนับสนุนการทำงานของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนำเทคโนโลยีและข้อมูลมาใช้งานผ่านระบบชำระเงินรูปแบบดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ความสำเร็จจากการต่อยอดให้ระบบการชำระเงินมีความทันสมัยไม่เพียงแต่จะลดขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ แต่ยังมอบประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

เกี่ยวกับ DKSH

DKSH มีวัตถุประสงค์หลักคือการเพิ่มคุณค่าให้แก่ชีวิตผู้คน เราได้ให้บริการด้านการขยายตลาดแก่ธุรกิจในภูมิภาคเอเชียและทั่วโลกมายาวนานกว่า 150 ปี ภายใต้หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ หน่วยธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค หน่วยธุรกิจวัตถุดิบอุตสาหกรรม และหน่วยธุรกิจเทคโนโลยี ในฐานะผู้นำด้านการให้บริการขยายตลาด เราให้บริการด้านการจัดหาวัตถุดิบ ข้อมูลการตลาด การตลาดและการขาย การดำเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การกระจายสินค้าและการจัดส่ง รวมถึงบริการหลังการขาย บริษัทฯ ได้จดทะเบียนใน SIX Swiss Exchange ดำเนินธุรกิจอยู่ใน 36 ประเทศ มีพนักงานผู้เชี่ยวชาญ 33,100 คน โดยมียอดขายสุทธิในปี พ.ศ. 2564 จำนวน 11.1 พันล้านฟรังก์สวิส หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ DKSH ทำการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา ยาจำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมีผู้เชี่ยวชาญกว่า 7,920 ราย และมียอดขายสุทธิในปี พ.ศ. 2564 จำนวน 5.6 พันล้านฟรังก์สวิส www.dksh.com/hec  

 

เกี่ยวกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นโรงพยาบาลและโรงเรียนแพทย์แห่งแรกที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย มีพันธกิจในการจัดการศึกษาและฝึกอบรม เพื่อผลิตบัณฑิต บุคลากรด้านสาธารณสุข และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ตอบสนองต่อความต้องการในอนาคต รวมถึงให้บริการทางการแพทย์และการสร้างเสริมสุขภาวะโดยเน้นระดับตติยภูมิ เพื่อเป็นต้นแบบของระบบบริการสาธารณสุข และยังเดินหน้าค้นคว้าวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ด้านสุขภาพและการศึกษา รวมทั้งเป็นสถาบันหลักในการชี้นำสังคมไทยและนานาชาติ ในด้านสาธารณสุขอนามัยและคุณภาพชีวิต https://www.si.mahidol.ac.th