ป.โท นิด้า การจัดการท่องเที่ยว เปิดรับนักศึกษารุ่น 26 พร้อมมาตรฐานรองรับการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ

ป.โท นิด้า การจัดการท่องเที่ยว เปิดรับนักศึกษารุ่น 26 พร้อมมาตรฐานรองรับการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ 

 

คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) บัณฑิตวิทยาลัยด้านการท่องเที่ยวแห่งแรกในเอเชีย เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวและบริการอันดับหนึ่งของไทยที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ เป็นคลังสมองด้านการวิเคราะห์นโยบาย การวางแผน การพัฒนา และการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ มีหลักสูตรด้านการท่องเที่ยวและบริการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรจากองค์กรการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ UNWTO.TedQual ทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอก โดยเน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้านแนวคิด ทฤษฎี และลงมือปฏิบัติจริง มีคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและมีตำแหน่งทางวิชาการ 100%

คณะการจัดการการท่องเที่ยว เป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักที่เป็นผู้นำในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆ ส่งมอบองค์ความรู้ บริการวิชาการ เพื่อให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีความสามารถทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่นที่ 26 ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์ และวันอาทิตย์ นักศึกษาปริญญาโทสามารถเลือกเรียนได้ 3 แผน ดังนี้ แผน ก.1 – วิทยานิพนธ์, แผน ก. 2 – เรียนรายวิชา และทำวิทยานิพนธ์ และแผน ข – เรียนรายวิชา และวิชาการค้นคว้าอิสระ (IS)  ลงทะเบียนสมัครได้ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ https://entrance.nida.ac.th/registrar/applogin.asp หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มือถือ 083 1814 500