ม.มหิดล-BLCU จัดตั้ง ‘สถาบันขงจื่อ’ สานสัมพันธ์ไทย-จีน

ม.มหิดล-BLCU จัดตั้ง ‘สถาบันขงจื่อ’ สานสัมพันธ์ไทย-จีน

“ขงจื่อ” เป็นปรัชญาจีนซึ่งนับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า ที่ชาวจีนโพ้นทะเลซึ่งกระจายอยู่ทั่วโลกน้อมนำมาเป็น “ปรัชญาในการดำเนินชีวิต”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวยกย่องถึงทฤษฎีปรัชญาจีนขงจื่อที่ให้ความสำคัญต่อความเมตตา กรุณา ความกตัญญู จารีตประเพณี ความยุติธรรม และความซื่อสัตย์ว่า เป็นปรัชญาแห่งการเป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์” ที่ทุกคนควรศึกษา

ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ ซึ่งว่าด้วย SDG4 เพื่อการศึกษาที่เท่าเทียม (Quality Education) SDG10 เพื่อการลดความเหลื่อมล้ำ (Reduced Inequalities) และปณิธานสู่การเป็น “ปัญญาของแผ่นดิน” ของมหาวิทยาลัยมหิดล

จากที่ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (BLCU – Beijing Language and Culture University) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยจีนแห่งเดียวที่ขึ้นชื่อได้ว่า เป็น “มหาวิทยาลัยภาษา” และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่เริ่มต้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนภาษาและส่งเสริมวัฒนธรรมจีนในระดับนานาชาติ ทั้งที่เป็นนักศึกษาต่างชาติในสาธารณรัฐประชาชนจีน และในประเทศต่างๆ ทั่วโลก

จึงได้มีการจัดตั้ง “สถาบันขงจื่อ” ขึ้น ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งในพิธีเปิดป้ายสถาบันฯ 26 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจาก นายอู๋ จื้ออู่ อัครราชทูต ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย พร้อมด้วย ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย “สนั่น อังอุบลกุล” ร่วมเป็นสักขีพยาน

โดยมองว่าประเทศไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของชาวจีนโพ้นทะเล ดังที่มีประชากรชาวจีนโพ้นทะเลเป็นจำนวนมากอาศัยอยู่ในย่านการค้าสำคัญเช่นที่ “เยาวราช”

ซึ่งอาจนำไปสู่หัวข้อการศึกษาเพื่อการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมจีนดั้งเดิม ที่ว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีด้านอาหาร การแต่งกาย ความเชื่อ การเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และวันสำคัญต่างๆ ฯลฯ ซึ่งจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นสืบไป

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนทั้งที่เป็นวิชาเอกในระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาโท และวิชาเลือกเสรี สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาอื่นที่สนใจภาษาและวัฒนธรรมจีน สถาบันขงจื่อจะเป็นแหล่งข้อมูลทางภาษาและวัฒนธรรมจีนที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพทางภาษาและความเข้าใจในวัฒนธรรมจีนยิ่งขึ้น

และแม้ “สถาบันขงจื่อ” จะจัดตั้งขึ้นเพื่อการเรียนการสอนภาษาและส่งเสริมวัฒนธรรมจีน แต่การเริ่มต้นความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล และ BLCU จะทำให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ต่อไป เช่น การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรเพื่อการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นช่องทางให้ “ภาษาและวัฒนธรรมไทย” ได้เผยแพร่กลับไปยังชาวจีนให้เกิดแรงดึงดูดใจมาเยือนประเทศไทยอีกในวันข้างหน้าได้เช่นกัน

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ที่ www.mahidol.ac.th

สัมภาษณ์ และเขียนข่าวโดย ฐิติรัตน์ เดชพรหม นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ) งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0-2849-6210

ภาพจาก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล