ดีพร้อม-เซเว่นฯ ปลื้ม! เผยความสำเร็จดันเอสเอ็มอีไทย บุกตลาดโมเดิร์นเทรด

ดีพร้อม-เซเว่นฯ ปลื้ม! เผยความสำเร็จดันเอสเอ็มอีไทย บุกตลาดโมเดิร์นเทรด
ดีพร้อม-เซเว่นฯ ปลื้ม! เผยความสำเร็จดันเอสเอ็มอีไทย บุกตลาดโมเดิร์นเทรด

ดีพร้อม (DIPROM) หรือกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม – บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ปลื้ม! เผยความสำเร็จดันเอสเอ็มอีไทย บุกตลาดโมเดิร์นเทรด สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 81 ล้านบาท ลุยขยายผลทั่วประเทศป้อนตลาดต่อเนื่อง

นายใบน้อย สุวรรณชาตรี อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามนโยบายของ ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ที่เน้นบูรณาการเกษตรอุตสาหกรรมให้โตได้พร้อมกัน ทั้งชุมชน โรงงาน ผู้ประกอบการ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ผ่านรูปแบบความร่วมมือและการดำเนินงานร่วมกันให้มากขึ้น

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม จึงเดินหน้าร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรภาคเอกชน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมขยายสู่ช่องทางธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (DIPROM MOVE TO MODERN TRADE 2) อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ภายใต้ โครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม ด้วยการสนับสนุนด้านต่างๆ

นายใบน้อย สุวรรณชาตรี อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
นายใบน้อย สุวรรณชาตรี อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รวมทั้งขยายช่องทางการตลาดและเพิ่มโอกาสในการจัดจำหน่าย ยกระดับครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรมเพื่อให้ความรู้ พร้อมส่งเสริม สนับสนุน และต่อยอดให้กับผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ ที่มีศักยภาพให้สามารถนำธุรกิจเข้าสู่ตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ หรือโมเดิร์นเทรด อันเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มโอกาสและช่องทางการทำตลาดใหม่ๆ แก่ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนเกิดการสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งตอบสนองความต้องการและพฤติกรรมผู้บริโภคของตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับการดำเนินกิจกรรมในปีนี้ ผู้ประกอบการทั้งเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุนชนจะได้เรียนรู้กระบวนการต่างๆ ทั้งเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ อาทิ การฝึกอบรมด้านกลยุทธ์ทางการตลาด แหล่งเงินทุน การบริหารจัดการด้านการเงิน เทรนด์ในการทำธุรกิจ ด้านความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและตรงตามความต้องการตลาด พร้อมทั้งส่งเสริมผู้ประกอบการให้เข้าใจถึงแนวโน้มการทำตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม-มิถุนายน 2566 มีผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 20 ธุรกิจ สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจภาพรวมได้กว่า 81 ล้านบาท แบ่งเป็นมูลค่ายอดขายหน้าร้าน และการส่งออกเพิ่มขึ้นรวมกันกว่า 61 ล้านบาท ในขณะที่มูลค่ายอดขายในอีคอมเมิร์ซเพิ่มขึ้นเป็นมูลค่ากว่า 8 ล้านบาท และการลงทุนของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเติม 12 ล้านบาท

“ไม่เพียงการพัฒนาผู้ประกอบการ กิจกรรมนี้ยังแสดงให้เห็นถึงนิมิตหมายอันดีในการแสดงศักยภาพความร่วมมือครั้งสำคัญของทั้งภาครัฐและเอกชนในการช่วยเหลือผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่ถือเป็นส่วนหนึ่งสำคัญขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้าได้อย่างแข็งแกร่ง

ดีพร้อม ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่โดยตรงในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ จึงเตรียมเดินหน้าจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จะมาช่วยส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาในทุกมิติแก่ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายสามารถนำพาธุรกิจเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวต่อไป”

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ด้าน นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากปณิธาน Giving and Sharing บริษัทมุ่งมั่นให้การสนับสนุนกลุ่มเอสเอ็มอีอย่างต่อเนื่อง ผ่านภารกิจ 3 ให้

คือ 1.ให้ช่องทางขาย เพิ่มช่องทางให้ผู้ประกอบการ SME นำเสนอสินค้าเพื่อจำหน่ายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และผ่านช่องทางออนไลน์  2.ให้ความรู้ จัดอบรมสัมมนาแก่ผู้ประกอบการ SME อย่างต่อเนื่อง และ 3.ให้การเชื่อมโยงเครือข่ายแก่ SME ทั้งภายในบริษัทและองค์กรความร่วมมือจากภายนอก

ในส่วนของโครงการ DIPROM MOVE TO MODERN TRADE ปีที่ 2 ภายใต้ความร่วมมือของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) หรือ ดีพร้อม ศูนย์ 7-Eleven สนับสนุน SME และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จึงถือเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่สอดรับกับภารกิจดังกล่าว และสอดคล้องกับกลยุทธ์นำพา SME โตไกลไปด้วยกัน ในปีนี้ ที่ต้องการสนับสนุนให้เอสเอ็มอีไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

“ตลาดโมเดิร์นเทรด ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางการตลาดที่สำคัญในการช่วยสร้างการเติบโตให้ธุรกิจในอนาคต โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี ที่ถือได้ว่าเป็นฐานรากเศรษฐกิจที่สำคัญในการช่วยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นการติดอาวุธทางความรู้ให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีด้านการทำตลาดโมเดิร์นเทรด

จึงเป็นเรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการ ซีพี ออลล์ ในฐานะหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการในทุกมิติมาโดยตลอด มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมในโครงการนี้ จะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดสินค้าและธุรกิจให้เติบโต สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ในอนาคต” นายยุทธศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย

ก๋วยจั๊บกึ่งสำเร็จรูป สไตล์เยาวราช ง่วนสูน ตรามือที่ 1
ก๋วยจั๊บกึ่งสำเร็จรูป สไตล์เยาวราช ง่วนสูน ตรามือที่ 1

สำหรับ ดร.ภัครภัสสร์ ลิ้มประนะ กรรมการบริหาร บริษัท สไปซ์ สตอรี่ จำกัด เจ้าของสินค้าก๋วยจั๊บกึ่งสำเร็จรูป สไตล์เยาวราช ง่วนสูน ตรามือที่ 1 หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการ DIPROM MOVE TO MODERN TRADE 2 กล่าวว่า โครงการนี้ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่ผู้ประกอบการ SME จะได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้ เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองและองค์กร พร้อมต่อยอดธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต

“ช่องทางโมเดิร์นเทรด ไม่ใช่เพียงหนึ่งในกลยุทธ์การตลาดที่ช่วยสร้างการเติบโตด้านรายได้ให้กับธุรกิจเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างความเป็นมืออาชีพสูงสุดให้กับผู้ประกอบการและองค์กรอีกด้วย เพราะการจะประสบความสำเร็จในตลาดโมเดิร์นเทรดได้นั้น

ดีพร้อม-เซเว่นฯ ปลื้ม! เผยความสำเร็จดันเอสเอ็มอีไทย บุกตลาดโมเดิร์นเทรด
ดีพร้อม-เซเว่นฯ ปลื้ม! เผยความสำเร็จดันเอสเอ็มอีไทย บุกตลาดโมเดิร์นเทรด

ด้านผู้ประกอบการต้องมี Vision Mission Passion ที่ชัดเจน ด้านองค์กรต้องมีความแข็งแรงในทุกมิติ โดยยึดความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเป็นหัวใจสำคัญ ซึ่งวิทยากรที่มาช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านหัวข้อต่างๆ ล้วนมากประสบการณ์ และพร้อมให้คำแนะนำแบบเจาะลึก ถือเป็นอาจารย์ในภาควิชาธุรกิจชีวิตจริง วิชาที่ไม่มีในบทเรียน ซึ่งหากผู้ประกอบการนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้ ก็จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้ธุรกิจเติบโตในตลาดนี้ได้อย่างยั่งยืน ส่วนตัวก็จะนำทุกๆ คำติชม และทุกคำแนะนำ ไปปรับใช้ ต่อยอด พัฒนาศักยภาพ เพื่อผลิตสินค้าตัวใหม่เข้าวางจำหน่ายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น เพิ่มเติมจากก๋วยจั๊บกึ่งสำเร็จรูปน้ำใสและน้ำข้น”