มหาดไทยเชิญชวนประชาชน ‘สวดมนต์ข้ามปี’ ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

วันที่ 29 ธ.ค. ที่กระทรวงมหาดไทย นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ครม.มีมติเห็ฯชอบให้จัดกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พ.ศ.2561” ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ กำหนดจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 31 ธ.ค.2560 และลั่นฆ้องชัยต้อนรับปีใหม่ ในวันจันทร์ที่ 1 ม.ค. 2561 ที่วัดหรือสถานที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่

ทั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และสวดมนต์ขอพรให้แก่ประเทศชาติ และประชาชนคนไทย ครอบครัวและตนเองให้มีความสุขตลอดปีใหม่ รวมทั้งยังเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนได้ลด ละ เลิกอบายมุข สิ่งเสพติด และร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นมงคลในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การทำบุญรักษาศีล การเจริญจิตภาวนา การปฏิบัติธรรม การฟังพระธรรมเทศนาการไหว้พระสวดมนต์ การร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และร่วมสวดมนต์ข้ามปี

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม“สวดมนต์ข้ามปีฯ” ขึ้นที่วัดราชบพิธฯ ในวันอาทิตย์ที่ 31 ธ.ค.2560 เริ่มตั้งแต่เวลา 19.00 น. และจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 45 รูป ในเช้าวันจันทร์ที่ 1 ม.ค.2561 เวลา 06.00 น. ที่บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดราชบพิธ จึงขอเชิญชวนผู้บริหาร บุคลากรของส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งประชาชนพุทธศาสนิกชนบริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมอันเป็นมงคลในคืนวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อเริ่มต้นปีใหม่ที่เป็นมงคล

สำหรับการจัดงานในส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ทุกจังหวัดถือปฏิบัติตามมติครม. จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยให้ประสานการดำเนินการกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่วัดประจำจังหวัด/อำเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่ที่แต่ละพื้นที่กำหนด พร้อมประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกภาคส่วนในจังหวัด ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อความเป็นสิริมงคล เสริมบารมีให้แก่ตนเองและครอบครัวตลอดไป