“สมเด็จพระสังฆราช” ถวายสักการะ “สมเด็จพระมหาวีรวงศ์” ฉลองสตวัสสายุกาล 100 ปี

วันที่ 29 ธ.ค. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังวัดสัมพันธวงศาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ในพิธีบำเพ็ญกุศลฉลองสตวัสสายุกาล 100 ปี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 ธรรมยุต โอกาสนี้ สมเด็จพระสังฆราช ถวายสักการ และถวายน้ำสรงแด่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

ขอบคุณที่มา สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช