โรงจำนำ”อปท.”ลดดอกเบี้ย มอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2561

 เมื่อวันที่ 26 .นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะประธานกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (...) กล่าวว่า สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริการเงินกู้แก่ประชาชน นำเงินไปใช้สอยบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า โดยไม่ต้องไปกู้เงินจากเอกชนซึ่งต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราสูง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำเงินผลกำไรจากการดำเนินงานไปทำนุบำรุงและพัฒนาท้องถิ่นได้อีกทางหนี่งด้วย

นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันสถานธนานุบาลที่อยู่ในความรับผิดชอบมีจำนวนทั้งหมด 240 แห่งและเพื่อเป็นการมอบของขวัญปีใหม่ 2561 ให้แก่ประชาชน คณะกรรมการฯจึงมีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 (ตลอดทั้งปี)

สำหรับเงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท จะคิดอัตราดอกเบี้ย 0.50 บาท ต่อเดือน สำหรับเงินต้นเกินกว่า5,000 บาท จะคิดอัตราดอกเบี้ย 1 บาท ต่อเดือน และสำหรับเงินต้นเกินกว่า 30,000 บาท ที่ปัจจุบันเก็บดอกเบี้ยที่ร้อยละ 1.50 บาท ต่อเดือน อัตราดอกเบี้ยก็จะลดลงเหลือร้อยละ 1.0 บาท ต่อเดือนเท่ากับอัตราดอกเบี้ยของเงินต้นที่เกิน 5,000 บาท

โดยของขวัญปีใหม่ในครั้งนี้ จะเป็นปีพิเศษกว่าทุกปี คือ มอบให้ทั้งปี เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่มีรายได้น้อย ให้มีเงินทุนหมุนเวียนใช้จ่ายต่อไปได้นั่นเอง