ธ.ก.ส. ทุ่มกว่า 4 พันล้าน มอบของขวัญปีใหม่ จัด “โครงการชำระดี มีคืน” คืนดอกเบี้ยให้แก่เกษตรกร

นายสมศักดิ์ กังธีระวัฒน์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. มอบของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วย “โครงการชำระดี มีคืน” โดยธนาคารจะคืนดอกเบี้ยเงินกู้ ให้กับพี่น้องเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ที่มีต้นเงินคงเป็นหนี้ ณ วันที่ 30 พ.ย. 2560 ไม่เกิน 300,000 บาท จำนวน 2.3 ล้านราย รวมต้นเงินกู้ประมาณ 220,000 ล้านบาท

สำหรับขั้นตอนการดำเนินงานเมื่อเกษตรกรนำเงินมาชำระหนี้ตามกำหนด ธนาคารจะคืนดอกเบี้ยในส่วนที่ลูกค้าส่งชำระคืนในอัตราร้อยละ 30 ของจำนวนดอกเบี้ยที่ชำระ ในกรณีที่มีหนี้คงเหลืออยู่จะนำดอกเบี้ยที่คืนให้ลูกค้ามาลดภาระหนี้ด้วยการตัดชำระต้นเงิน กรณีที่ไม่มีหนี้คงเหลือธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้า ทั้งนี้ ประมาณการดอกเบี้ยที่จะคืนให้แก่เกษตรกรลูกค้าที่มีวินัยทางการเงินที่ดีดังกล่าวคิดเป็นวงเงินรวม 4,620 ล้านบาท โดยระยะเวลาดำเนินโครงการเริ่มตั้งแต่ 1 ม.ค.- 31 ธ.ค. 2561

“การคืนดอกเบี้ยตามโครงการชำระดีมีคืนถือเป็นของขวัญที่ ธ.ก.ส. มอบให้สำหรับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ที่ช่วยสร้างขวัญกำลังใจ และลดภาระหนี้ให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ชำระหนี้ได้ตามกำหนด ให้สามารถมีเงินนำไปใช้จ่ายหมุนเวียนในชีวิตประจำวัน รวมทั้งเป็นการสร้างเสริมให้เกษตรกรลูกค้ารักษาวินัยทางการเงินการคลัง ซึ่งส่งผลดีต่อภาพรวมในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของตนเองและประเทศในระยะยาว” นายสมศักดิ์กล่าว