ชาวนาพัทลุงเจ๋ง ทำกาแฟเดอลอง จากข้าวสังข์หยด

คุณทศพล สวัสดิสุข นายอำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดโครงการความร่วมมือส่งเสริมการปลูกข้าวสังข์หยดอินทรีย์คุณภาพจังหวัดพัทลุง ที่กลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหมด บ้านตะโหมด ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยเปิดเผยว่า ข้าวสังข์หยดแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟเดอลอง เป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งข้าวสังข์หยดออกไปในรูปของผลิตภัณฑ์กาแฟ จะเป็นโอกาสอันสำคัญ ทำให้รู้จักและเข้าถึงผู้บริโภคและทุกคนจะได้เข้าถึงง่ายขึ้น ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

คุณอนุชา เพ็ญจำรัส ผู้จัดการกลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง กล่าวว่า กลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหมด ร่วมทำโครงการกับ หจก.คชศิลป์ เบเวอร์เรจ โดยจะส่งมอบข้าวสังข์หยดคราวละ 10 ตัน เพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตกาแฟข้าวสังข์หยด

ซึ่งกลุ่มได้ทำนาข้าว จีเอพี ประมาณ 126 ไร่ และทำนาอินทรีย์ ประมาณ 98 ไร่ ภาพรวมมีผลผลิตประมาณ 60 ตัน ต่อปี ราคาที่ทางกลุ่มซื้อกับเกษตรกรทำนาตะโหมด ประมาณ 20,000 บาท ต่อตัน เพื่อเป็นการค้ำราคา

สำหรับข้าวสังข์หยด ของกลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหมด เป็นพื้นที่นาข้าว ที่ท่ามกลางต้นน้ำของเทือกเขาบรรทัดเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า ที่มีต้นน้ำอุดมสมบูรณ์คุณภาพ และบริเวณพื้นที่ปราศจากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นผลให้ได้ข้าวสังข์หยดที่มีคุณภาพ และยังสามารถลดต้นทุนการผลิตค่าปุ๋ยไปได้ประมาณถึง 50 เปอร์เซ็นต์

คุณสุริยันต์ อินทรพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์ไทย เขต 9 กล่าวว่า ไปรษณีย์ ทั้ง 1,200 แห่งทั่วประเทศ ได้ดำเนินการจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปของเกษตรกรเพื่อเป็นการส่งเสริมสินค้า สำหรับสินค้าของเกษตรกรได้ขยายตัวเติบโตไปในทิศทางที่ดี ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคทั่วประเทศ

“ผู้ประสงค์ที่จะให้ไปรษณีย์ดำเนินการจัดจำหน่ายสินค้า สามารถติดต่อประสานงานไปยังไปรษณีย์จังหวัดได้” คุณสุริยันต์ กล่าว

คุณชัยยงค์ คชพันธ์ ผจก.คชศิลป์ เบเวอร์เรจ ผู้แปรรูปผลิตกาแฟเดอลองข้าวสังข์หยด กล่าวว่า กว่า 3 ปี ที่แปรรูปผลิตกาแฟเดอลองจากข้าวสังข์หยด ได้รับการตอบรับที่ดีตลาดขยายตัวเติบโตขึ้นทุกปี และมีความเป็นสากลมาก เพราะข้าวสังข์หยดเป็นข้าวทางเลือกอันดับ 1 ของไทย และมีคุณค่าทางด้านอาหาร และปี 2559 ที่ผ่านมา เราใช้ข้าวสังข์หยดสำหรับผลิตกาแฟมากถึง 15 ตัน