ผุดตลาดกลางข้าวสาร พณ.เลือก2รายใหญ่”ตลาดไท-ตลาดต่อยอด”

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงความคืบหน้าคณะกรรมการสรรหาเอกชนในโครงการส่งเสริมการจัดตั้งตลาดกลางข้าวสารสู่มาตรฐานสากล แห่งแรกของประเทศไทย ที่้มีผู้มาแสดงวิสัยทัศน์ 2 รายคือ กลุ่มตลาดไท ของบริษัท ไทยแอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด กับ ตลาดต่อยอด ของกลุ่มตะวันนาของบริษัท ตะวันนา ไนท์บาซาร์ ของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี นั้น ล่าสุดกรมได้เสนอรายชื่อทั้ง 2 รายให้นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พิจารณา และได้อนุมัติให้ทั้ง 2 รายเป็นผู้จัดตั้งตลาดกลางข้าวสาร เนื่องจากเห็นว่าทั้ง2รายมีจุดอ่อนจุดแข็งที่ต่างกัน เช่นรายหนึ่งมีจุดแข็งเรื่องการทำตลาดในประเทศ อีกรายโดดเด่นด้านเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศ

“การให้เอกชนทั้ง 2 ราย เป็นผู้จัดตั้งตลาดกลางข้าวสาร จะช่วยให้ตลาดกลางข้าวสารเชื่อมโยงกับเกษตรกรได้อย่างสมบูรณ์ ที่จะนำสินค้าเกษตรจากแหล่งผลิตมาจำหน่ายในตลาดนี้ เชื่อว่าตลาดทั้ง 2 แห่งพร้อมสนับสนุนการจัดตั้งตลาดกลางข้าวสาร ที่มีกระทรวงฯเป็นพี่เลี้ยง โดยจะเชิญทั้ง 2 รายมาลงนานเอ็มโอยูต้นเดือนธันวาคมนี้ จากนั้นจะวางระบบต่างๆให้เสร็จภายใน 4 เดือน เช่น ระบบออนไลน์ เส้นทางเข้าออก การปรับปรุงสถานที่ ”

นายบุณยฤทธิ์ กล่าวต่อว่า โครงการจัดตั้งตลาดกลางข้าวสารเพื่อรวบรวมและจำหน่ายข้าวสารเป็นนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ ที่ต้องการจัดพื้นที่เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมและจำหน่ายข้าวสารที่มีให้บริการอย่างครบวงจรที่สามารถเชื่อมโยงข้าวสารไปยังตลาดในและต่างประเทศ รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพพิเศษหรือข้าวสารที่มีความเฉพาะถิ่นทุกสายพันธ์จากทุกภูมิภาค เช่น ข้าวอินทรีย์ ข้าวพื้นเมือง ให้มีการจำหน่ายให้กว้างขึ้น และได้รับผลตอบสูงขึ้น