ปีติ “พระองค์ที” เสด็จบางปู ทอดพระเนตรนก-ทรงทำจิตอาสา เก็บขยะ-ปลูกป่าชายเลน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 29 ต.ค. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประทับรถยนต์ที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังศูนย์ศึกษาธรรมชาติ (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ โดยมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พ.อ.ธัญพิสิษฐ์ โพธิ์นอก ผู้อำนวยการถสานพักผ่อนกรมพลาธิการทหารบก นายตรีรัช ภูคชสารศีล ผู้อำนวยการมูลนิธิสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) เฝ้ารับเสด็จ

เมื่อถึงเสด็จเข้าสู่ห้องบรรยายศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) ทรงรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับความเป็นมาศูนย์ศึกษาธรรมชาติ ห้องเรียนธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพในบางปู ทอดพระเนตรกิจกรรมเริ่มต้น “เกมปริศนา สรรพชีวิตที่บางปู” เสด็จออกจากห้องบรรยาย ไปยังห้องนิทรรศการฯ เสด็จเข้าสู่ห้องนิทรรศการศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก ทอดพระเนตรเรื่องราวของป่าชายเลนที่บางปู นกน้ำในบางปู จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ และระบบนิเวศต่างๆ เสด็จออกจากห้องนิทรรศการไปประทับไฟฟ้าพระที่นั่ง เสด็จไปยังเรือนสกุณา (หอดูนก) ทอดพระเนตรนกอพยพและนกประจำถิ่นต่างๆ บริเวณบ่อน้ำกร่อย

จากนั้นประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งไปยังสะพานแขวน ระหว่างเส้นทางเสด็จทอดพระเนตรจุดศึกษาปูแสม, จุดศึกษาหอยแดง, จุดศึกษาปลากะจัง และจุดศึกษาแสมทะเลตลอดจนการสาธิตของจิตอาสา โดยใช้ลิ้นสัมผัสแสมทะเล เมื่อเสด็จถึงสะพานแขวน เสด็จไปยังหอสูง ชั้น 3 ทอดพระเนตรเรือนยอดต้นไม้ ตามพระอัธยาศัย เสด็จจากชั้น 3 ไปยังชั้น 2 ทรงพระดำเนินตามเส้นทางสะพานแขวน ทอดพระเนตรธรรมชาติเรือนยอดต้นไม้ ตามพระอัธยาศัย ทรงพระดำเนินไปประทับรถไฟฟ้าที่นั่ง เสด็จไปยังบริเวณจุดทอดพระเนตรนกนางนวล (ระหว่างเส้นทางเสด็จทอดพระเนตรแสมทะเล, แสมขาว, ปลาตีนทะเล และนกนางนวลในทะเล) แล้วทรงพระดำเนินทอดพระเนตรนกนางนวลตามพระอัธยาศัย

ต่อมาทรงพระดำเนินไปยังบริเวณปลูกป่าชายเลน ทรงปลูกป่าชายเลน จำนวน 2 ต้น และทรงพระดำเนินไปปล่อยปูทะเล จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังบริเวณริมทะเล ทรงร่วมกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะริมทะเล และทรงร่วมกิจกรรมจิตอาสาตามเส้นทางธรรมชาติ แล้วเสด็จประทับรถไฟฟ้าที่นั่ง เสด็จไปยังศาลาสุขใจ ทรงพระดำเนินไปยังห้องพระบารมีปกเกล้า ประทับพักพระอิริยาบถตามพระอัธยาศัย สมควรแก่เวลา แล้วเสด็จกลับ