เกษตรฯ เร่งปูพรมแนวทางขับเคลื่อนแปลงใหญ่ปี 61 อย่างมั่นคง

กรมส่งเสริมการเกษตร ระดมความคิดแนวทางการขับเคลื่อนโครงการแปลงใหญ่ปี 2561 พร้อมชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินงานการโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทุกจังหวัด

นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากแนวทางการดำเนินงานโครงการแปลงใหญ่ที่ผ่านมา กรมฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการทำงานที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปัญหาด้านการให้สินเชื่อกับเกษตรกร ซึ่งมีความไม่ชัดเจนและไม่เข้าใจกันอยู่หลายประการ ดังนั้นกรมกรมฯ จึงได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการขึ้นเพื่อทำความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นแนวทางเดียวกันอย่างทั่วถึง และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ให้ผู้รับผิดชอบงานแปลงใหญ่มีความเข้าใจที่ชัดเจนในทิศทางการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และ ดำเนินงานต่างๆไปในทิศทางเดียวกัน

 โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบไปด้วยผู้รับผิดชอบโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  77 จังหวัด  สำนักงานเขต 9 เขต เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางกรมส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เจ้าหน้าที่จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทุกจังหวัด ซึ่งรายละเอียดในการสัมมนาในครั้งนี้ได้มีการระดมความคิด ชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องการดำเนินการโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในส่วนของการขอสินเชื่อจะต้องเป็นไปตามความเหมาะสมและความจำเป็น และมีองค์ประกอบที่ครบขั้นตอน ผลที่ได้รับจากการสัมมนาดังกล่าว พบว่าเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมีความเข้าใจในการดำเนินงานระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในทิศทางเดียวกัน และพร้อมที่จะนำไปปฏิบัติ รวมถึงได้แนวทางและบทเรียนในการดำเนินงานระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่จากปัญหาต่างๆ ที่ผ่านมา คาดว่าจะสามารถนำไปปรับแก้และพัฒนาให้ดีขึ้น

สำหรับแนวทางการดำเนินงานปี 2561 การส่งเสริมแปลงใหญ่จะเน้นให้ภาคประชาชนเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน โดยมี ศพก.เป็นต้นแบบการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง มีการจัดทำแผนปฏิบัติงาน การจัดชั้นคุณภาพเครือข่ายแปลงใหญ่ นาแปลงใหญ่ และการบันทึกข้อมูล รวมทั้งการส่งเสริมให้มีการดำเนินงานให้เกิดขึ้นในรูปของกลุ่ม/วิสาหกิจชุมชนที่มีความเข้มแข็ง โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาสู่การเป็นสหกรณ์ และใช้จุดแข็งของสหกรณ์ในการบริหารจัดการ พร้อมกันนั้นก็จะส่งเสริมการสร้างเครือข่ายกลุ่มสินค้าชนิดเดียวกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งขึ้นอีกระดับเพื่อให้เกิดการพัฒนาตลอด supply chain มี base line survey เพื่อมาเทียบกับผลการพัฒนาของแปลงจัดทำแผนปฏิบัติงานรายแปลง ทุกแปลงต้องมีแผนปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การพัฒนาให้ได้เป้าหมายที่วางไว้

“อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนแปลงใหญ่ปี 2561 นี้ กรมฯ จะเน้นหนักไปที่การบริหารจัดการแปลงที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้น มีฐานข้อมูลแปลงที่ละเอียด ภายใต้การดำเนินงานที่มีความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ในทุกระดับ ทั้งนี้ก็เพื่อให้การขับเคลื่อนแปลงใหญ่เป็นไหในทิศทางเดียวกันและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น” นายสำราญ กล่าว