“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย”

นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนดจัดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2560 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงมีต่อหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการอนุรักษ์และสืบทอดมรดกศิลปวัฒนธรรมไทย

ภาพวาดฝีพระหัตถ์

แบ่งเนื้อหาการจัดแสดงออกเป็น 6 หัวเรื่อง ได้แก่

  1. 1. พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  2. 2. ธ ทรงดำริให้โบราณคดีพิพิธภัณฑสถานรังสรรค์จรรโลงชีวิต
  3. 3. ทรง ประสิทธิ์ประสาทประณีตศิลป์สถาปัตยกรรมตามขนบบรรจบสมัยใหม่
  4. 4. รักษ์ ธำรงภาษาหนังสือไทยตามนัยพระราชดำรัสไว้ให้ภูมิใจชาติ
  5. 5. มรดก ราษฎร์รัฐจารีตประเพณีที่ทรงพระกรุณาเกื้อกูล
  6. 6. ชาติ ประชามิสิ้นสูญนาฏศิลป์ดนตรีมีพระองค์ทรงนำทาง

ภายในนิทรรศการจะนำเสนอข้อมูลและพระราชดำรัสเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมด้านต่างๆ ใน5 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย งานด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ งานด้านสถาปัตยกรรมและช่างสิบหมู่  งานด้านภาษาและหนังสือ งานด้านจารีตประเพณี และงานด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์ เพื่อถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถ รวมทั้งน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงรักและหวงแหนมรดกวัฒนธรรมของชาติบนหลักการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบทอดอย่างยั่งยืน ประกอบวัตถุจัดแสดงส่วนพระองค์ โบราณวัตถุชิ้นสำคัญ อาทิ ภาพวาดฝีพระหัตถ์ เครื่องดนตรีส่วนพระองค์ แผ่นทองคำจารึกพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย” จำลอง พระแสงขรรค์จากกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ โบราณวัตถุที่ปรากฏตามภาพถ่ายคราวเสด็จพระราชดำเนินยังโบราณสถานต่างๆ

พระแสงขรรค์จากกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ

เครื่องดนตรส่วนพระองค์

กรมศิลปากรได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการฯ ในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม  2560 และจะเปิดให้สาธารณชนเข้าชม ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 19.00-16.00 น. (ปิดวันจันทร์ – อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. (02) 224-1333 และ (02) 224-1402