เปิดตัวเลข ‘คนว่างงาน’ กว่า 1.8 แสนคน ก.แรงงานจัดตำแหน่งงานรองรับ 62,790 อัตรา

นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า จากการที่กรมการจัดหางานได้รับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานทางเว็บไซต์ http://empui.doe.go.th/auth/index เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา พบว่ามีผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน จำนวน 67,685 คน  รายงานตัว จำนวน 185,779 คน ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ กรมการจัดหางานได้เตรียมตำแหน่งงานว่างไว้รองรับผู้ประกันตนฯ คนหางานไว้แล้ว จำนวน 62,790 อัตรา เป็นตำแหน่งงานว่างจำแนกตามประเภทอาชีพ 10 อันดับ ได้แก่ 1.แรงงานด้านการประกอบชิ้นส่วน จำนวน 15,668 อัตรา 2.แรงงานด้านการผลิต แรงงานทั่วไป จำนวน 9,040 อัตรา 3.เสมียน/พนักงานทั่วไป/พนักงานธุรการ จำนวน 5,533 อัตรา

4.พนักงานขายและผู้นำเสนอสินค้า จำนวน 2,651 อัตรา 5.พนักงานบริการลูกค้า จำนวน 1,527 อัตรา 6.นักการตลาด/เจ้าหน้าที่การตลาด จำนวน 1,375 อัตรา 7.พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1,359 อัตรา 8.พนักงานคลังสินค้า จำนวน 1,108 อัตรา 9.พนักงานบัญชี จำนวน 711 อัตรา และ10.ผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้า จำนวน 702 อัตรา

นายวรานนท์ กล่าวอีกว่า จากสถิติตำแหน่งงานว่างดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า สถานประกอบการมีความต้องการจ้างแรงงานในสายอาชีพเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม กรมการจัดหางานขอให้ผู้ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานใหม่ ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้างได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนสมัครงาน อย่าเลือกงาน และขอฝากถึงนักเรียน นักศึกษาที่กำลังจะเลือกเรียน ขอให้ปรับเปลี่ยนทัศนคติ มุมมองต่อการเลือกเรียนโดยเลือกเรียนสายอาชีพให้มากขึ้น เนื่องด้วยกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอยู่ในขณะนี้ โดยสามารถสอบถามข้อมูล/ ปรึกษา/ติดต่อสมัครงานได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10 หรือโทร.สายด่วนกรมการจัดหางาน 1694