สนช.ผ่านร่างกฎหมายยาสูบ เริ่มหัดซื้อบุหรี่ได้ตอนอายุ 20 จาก 18 ปี แบ่งขายเจอปรับ 4 หมื่น

เมื่อวันที่ 2 มี.ค. ที่รัฐสภา ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. … ซึ่งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ในวาระ 3 และเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ร่างกฤหมายดังกล่าวเป็นการปรับปรุง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 และพ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 มีจำนวนทั้งสิ้น 79 มาตรา โดยเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นไปตามที่กมธ.ได้แก้ไข

ซึ่งสาระสำคัญเป็นที่น่าสนใจ อาทิ การมีคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ จำนวน 23 คน โดยมีรมว.สาธารณสุข เป็นประธาน ,คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด พร้อมทั้งกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งกมธ.ได้ตัดคุณสมบัติต้องห้าม ที่ระบุว่าห้ามเป็นโรคเสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบออกจากร่างเดิม นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้แก้ไขคำนิยาม “โรคเสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบ” โดยตัดคำ “โรค” ทิ้ง เหลือเพียงคำว่า “เสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบ”เท่านั้น

อย่างไรก็ตามเนื้อหาสำคัญของร่างกฎหมายดังกล่าว อยู่ที่มาตรา 26 กำหนดไม่ให้ขายหรือให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ จากกฎหมายเดิมที่กำหนดอายุไว้ที่ 18 ปี หากฝ่าฝืนตามมาตรา 53 กำหนดจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ได้กำหนดไม่ให้ผลิตหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพื่อขายในราชอาณาจักรประเภทบุหรี่ซิกาแรตที่มีขนาดบรรจุต่ำกว่า 20 มวนต่อซอง หรือต่อภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต และห้ามไม่ให้มีการแบ่งขายผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต โดยมาตรา 65 ระบุว่าผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์