‘ข้าวอิสระ’ ชู 6 แนวทางเน้น “ชาวนาเข้มแข็ง-ตัดพ่อค้าคนกลาง” มุ่งคุณภาพสู่ครัวโลก

วันที่ 1 มีนาคม 2560 นายไอศูรย์ ช้างแก้ว ประธานกลุ่มข้าวอิสระ จังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ของข้าวที่ผ่านมาเมื่อเกษตรกร หรือชาวนาประสบปัญหาเรื่องราคาข้าวตกต่ำ ด้วยปัจจัยเหตุหลายประการ เช่น กลุ่มพ่อค้าคนกลางหรือกลุ่มทุนเกี่ยวกับธุรกิจข้าวหาช่องทางหรือวิธีการแสวงหาผลประโยชน์จากเกษตรกรในรูปแบบต่างๆ ทำให้ราคาข้าวตกต่ำ  ผลผลิตข้าวที่ยังขาดคุณภาพไม่เป็นที่ต้องการของตลาดไม่มีมาตรฐานรองรับ การปลูกมากตามกระแสไม่มีการควบคุมพื้นที่  รวมทั้งเกษตรกรไม่มีทุนในการพัฒนาหรือยกระดับผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคง ปัญหาเหล่านี้จึงทำให้เกษตรกรชาวนายังคงเป็นผู้ที่ถูกเอาเปรียบมาอย่างต่อเนื่อง

ปธ.กลุ่มข้าวอิสระ กล่าวต่อว่า ทางออกของปัญหาข้างต้นให้เกษตรกรทำนามีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 6 แนวทาง คือ 1.หน่วยงานราชการที่มีบทบาทหน้าที่เรื่องการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตและพัฒนาข้าวให้มีคุณภาพ จัดการอบรมและสนับสนุนทุนในการแปรรูปข้าวคุณภาพให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็ง เช่น โรงสีขนาดกลาง 2.ให้ข้อมูลด้านการตลาดทุกระดับแก่กลุ่มเกษตรและเครือข่าย เพื่อสามารถวิเคราะห์และเตรียมการผลิตที่เหมาะสม ป้องกันปัญหาพ่อค้าคนกลางเอาเปรียบ 3.รัฐวางระบบโซนนิ่งพื้นที่ปลูกข้าวแต่ละสายพันธุ์ เพื่อรักษาสายพันธุ์และป้องกันข้าวล้นตลาด ราคาตกต่ำ 4.เกษตรกรยกระดับเป็นพ่อค้าข้าวเพื่อดูแลและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรด้วยกัน 5.เกษตรกรผลิตข้าวคุณภาพไม่ปลอมปน เพื่อรักษามาตรฐานของผลผลิตทุกรายการ และ 6.ระบบซื้อขายทั้งผู้ซื้อและผู้ขายต้องทำสัญญาชัดเจน มีความซื่อสัตย์และจริงใจต่อกันทั้งสองฝ่ายโดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมนำธุรกิจ

“เมื่อข้าวไทยมีคุณภาพย่อมเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในตลาดทุกระดับ ในอนาคตหากข้าวไทยทุกสายพันธุ์ได้รับการเอาใจใส่และพัฒนาผลิตภัณฑ์ มั่นใจว่าจะสามารถยกระดับของชาวนาไทยผลิตข้าวไทยที่มีคุณภาพก้าวสู่ครัวโลกได้อย่างแน่นอน” นายไอศูรย์ กล่าว

 

ที่มา มติชนออนไลน์