อาชีพนักกฎหมาย ต้องเริ่มจาก ใจยุติธรรม มองปัญหาปราศจากอคติ

อาชีพนักกฎหมาย ต้องเริ่มจาก ใจยุติธรรม มองปัญหาปราศจากอคติ

เป็นนักศึกษาทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เรียนจบนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ด้วยดีกรีเกียรตินิยม อันดับ 1 และยังได้รางวัลบัณฑิตเหรียญทองสังคมธรรมาธิปไตย ผู้มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ในวิชาชีพ และการเป็นผู้มีความประพฤติดีงาม อุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยความเสียสละ เป็นพลเมืองตามแนวทางแห่งสังคมธรรมาธิปไตย

ต่อมาได้รับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเศรษฐกิจ จาก Guangxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายหลังเรียนจบนำความรู้กลับมาสอนในสถาบันที่ให้โอกาสทางการศึกษา

ปัจจุบัน คุณรัศมี สุขรักษา เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตร์ (ระบบศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) และอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

“ความสำคัญของการเรียนกฎหมายในยุคปัจจุบัน คือการมองเห็นปัญหาของสังคมร่วมกัน และสามารถนำความรู้ ความสามารถ ประกอบกับความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายมาร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นต่อไปได้” คุณรัศมี เริ่มต้น

และว่า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มุ่งเน้นผลิตนักกฎหมายที่เมื่อจบการศึกษาออกไปจะต้องเป็นนักกฎหมายที่เก่งและดี มีคุณธรรม ทำงานเป็น มีจิตสำนึกต่อส่วนรวม นอกจากนี้ ยังมีศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษากรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงที่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรมเข้ามาขอคำปรึกษา โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญคอยดูแล

สำหรับ หลักสูตรนิติศาสตร์ระบบศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ตนั้น เปิดขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการศึกษาให้แก่ผู้ที่สนใจทางด้านกฎหมาย ซึ่งปัจจุบันหลักสูตรดังกล่าวได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้เรียนเป็นอย่างมาก โดยจุดเด่นของหลักสูตรนี้คือ มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 100 เปอร์เซ็นต์ ผู้เรียนสามารถเรียนที่บ้านได้ และไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ก็สามารถเรียนได้

คุณรัศมี สุขรักษา ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตร์ (ระบบศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) และอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

แต่ตอนสอบต้องมาสอบที่มหาวิทยาลัย เรียนได้ทุกเพศทุกวัย ทั้งนี้ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคออนไลน์) มีหลักสูตรให้เลือกเรียน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตร 3 ปี หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่จบ ม.6 หรือ ปวส. ที่ต้องการเรียนนิติศาสตร์ และ 2. หลักสูตร 2 ปี หลักสูตรนี้สำหรับผู้ที่ต้องการใช้เป็นปริญญาใบที่ 2

โดยทั้ง 2 หลักสูตรเมื่อสำเร็จการศึกษา จะได้วุฒิปริญญานิติศาสตรบัณฑิตที่มีศักดิ์และสิทธิเทียบเท่านิติศาสตรบัณฑิตทุกประการ และในส่วนของการเรียนการสอนจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำและมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละรายวิชา รวมทั้งมีระบบและเจ้าหน้าที่ติดตามดูแลเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียนอีกด้วย

คุณรัศมี กล่าวเพิ่มเติมว่า หัวใจของการเรียนกฎหมาย สิ่งสำคัญคือใจของผู้เรียนต้องมีความยุติธรรมก่อน จริงอยู่ว่าเวลาที่เราเรียนเราให้ความสำคัญกับการท่องไปในโลกของตัวบทกฎหมาย เรียนถึงวิธีการใช้การตีความต่างๆ ของกฎหมาย แต่ท้ายที่สุดแล้ว ตอนที่จะนำกฎหมายมาใช้จริง ใจเราเองต้องยุติธรรม ต้องมองปัญหาโดยปราศจากอคติต่างๆ ใช้กฎหมายอย่างระมัดระวังและรอบคอบที่สุด

สำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรนิติศาสตร์ระบบศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต สามารถสมัครเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจเรียนออนไลน์ มหาวิทยาลัยรังสิต https://www.facebook.com/RsuCyberUniversity