นกแอร์ยกเลิกโหลดสัมภาระฟรี สำหรับตั๋วประเภทโปรโมชั่น

Nok Air Delivery Events and Flyaway

รายงานข่าวจากสายการบินนกแอร์ แจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. เป็นต้นไป ผู้โดยสารที่ทำการจองบัตรโดยสารสายการบินนกแอร์ ประเภทโปรโมชั่น (Nok Promo) ราคาบัตรโดยสารที่ปรากฏนั้นจะเป็นราคาบัตรโดยสารที่ยังไม่รวมน้ำหนักกระเป๋า 15 กิโลกรัม หากผู้โดยสารที่ซื้อบัตรโดยสารสายการบินนกแอร์ประเภทโปรโมชั่น และมีสัมภาระที่ต้องการลงทะเบียน (โหลดใต้ท้องเครื่อง) สามารถซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่มเติมได้ในขณะที่ทำการจองบัตรโดยสารผ่านเว็บไซต์นกแอร์ นกแอร์แอพพลิเคชั่น หรือเว็บไซต์นกแฟนคลับ

ทั้งนี้ สายการบินนกแอร์ยังคงมอบสิทธิให้ผู้โดยสารในการเดินทางพร้อมกระเป๋าถือหรือสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ ต่อผู้โดยสาร 1 ท่าน โดยกระเป๋าหรือสัมภาระที่นำติดตัวมาต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีขนาดไม่เกิน 36 ซม. x 56 ซม. x 23 ซม.

อย่างไรก็ตาม การเก็บค่าโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องสำหรับบัตรโดยสารประเภทโปรโมชั่น จากเดิมที่ไม่เคยเก็บนั้น จะทำให้ตั๋วโปรโมชั่นราคาถูกลง และคุ้มค่ามากขึ้น เหมาะกับผู้ที่เดินทางแบบไม่มีสัมภาระโหลด รวมทั้งจะทำให้ผู้โดยสารมีทางเลือกในการจองบัตรโดยสารที่เหมาะกับตนเองด้วย ส่วนผู้โดยสารที่จองบัตรโดยสารประเภทนกประหยัด (NOK ECO) และนกเปลี่ยนได้ (NOK FLEXI) ยังคงได้สิทธิโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องฟรีเหมือนเดิม โดยลูกค้าปกติของนกประหยัด สามารถถือสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และโหลดใต้ท้องเครื่อง 15 กิโลกรัม ขณะที่นกเปลี่ยนได้ สามารถถือสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม