เปิดวิธี ยื่นอุทธรณ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ต้องทำอย่างไร

เปิดวิธี ยื่นอุทธรณ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ต้องทำอย่างไร

จากการประกาศผลผู้ที่ผ่าน/ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้รับสิทธิ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ บัตรคนจน รอบใหม่ ที่เริ่มประกาศผลมาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา สามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านทาง 3 ช่องทาง คือ

1. ทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. ของทุกวัน

2. ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่

– สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

– ธนาคารออมสิน

– ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทย)

– สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ สังกัดกรมบัญชีกลาง

– ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ ภายใต้กระทรวงมหาดไทย

สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต

– ศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน ส่วนช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหน่วยงานรับลงทะเบียนแต่ละแห่ง

3. โทรสอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และ Call Center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันจันทร์-วันศุกร์ ตามเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน

กรณีผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ สามารถเดินทางไปยืนยันตัวตนผ่าน 3 หน่วยงาน คือ

– ธนาคารกรุงไทย เปิดให้ยืนยันตัวตนตั้งแต่ 1 มี.ค. 2566 โดยยังไม่มีกำหนดวันสิ้นสุดการให้บริการ

– ธนาคารออมสิน

– ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

โดยให้บริการยืนยันตัวตนเป็นเวลา 180 วัน นับจากวันที่ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม -27 สิงหาคม 2566 เมื่อยืนยันตัวตนเสร็จแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตน ผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ได้ในวันถัดไป

กรณีไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ

1. ยื่นอุทธรณ์ โดยเลือกได้ 2 วิธี คือ

– อุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. ของทุกวัน

– ติดต่อหน่วยงานรับลงทะเบียนเพื่อยื่นอุทธรณ์แทน

2. ติดต่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ไม่ผ่านเพื่อตรวจสอบ/ขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

หลังจากยื่นอุทธรณ์แล้ว ผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ ต้องติดต่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ไม่ผ่านเพื่อตรวจสอบ/ขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมกันได้ที่ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th