“ราชทัณฑ์”เปิดอบรม”ช่างสิบหมู่”ผู้ต้องขัง อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย-สร้างมาตรฐานฝีมือแรงงาน

เมื่อวันที่ 26 มกราคม ที่เรือนจำพิเศษธนบุรี นายวสันต์ สิงคเสลิต รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เป็นประธานเปิดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพด้านช่างสิบหมู่ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมและฝึกทักษะวิชาชีพด้านช่างสิบหมู่ให้กับผู้ต้องขัง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทยไว้ไม่ให้สูญหาย ตลอดจนการสร้างมาตรฐานฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพสู่สังคม และตลาดแรงงาน

นายวสันต์ กล่าวว่า กรมราชทัณฑ์ มีนโยบายพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าที่เกิดจากการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง โดยในปี 2558 นำร่องโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ต้องขังหญิงในกลุ่มทัณฑสถานหญิง8แห่ง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตทั้งในด้านบุคลากร รูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ มาตรฐานการผลิตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน ทั้งนี้ การส่งเสริม Productivity อีกรูปแบบหนึ่ง คือการสนับสนุนให้เรือนจำและทัณฑสถานที่มีศักยภาพ และมีความพร้อมด้านบุคลากร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ วิทยากร รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่จะให้การสนับสนุนการดำเนินงาน โดยจัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ หรือ ACADEMY เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมและการฝึกทักษะวิชาชีพ รวมถึงการสร้างมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตลอดจนเป็นการสร้างคนดีมีคุณภาพสู่สังคมและตลาดแรงงาน ปัจจุบันกรมราชทัณฑ์จัดตั้งศูนย์แล้ว 4 ศูนย์ คือ ทัณฑสถานหญิงกลาง เปิดศูนย์อบรมอาชีพด้านการประกอบอาหาร ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ เปิดศูนย์อบรมอาชีพด้านการนวด แผนไทย ทัณฑสถานหญิงธนบุรี เปิดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพด้านการเสริมสวย และเรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา เปิดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพด้านช่างเชื่อม

ด้านนายยศพนต์ สุธรรม ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษธนบุรี กล่าวว่า เรือนจำพิเศษธนบุรีฝึกอบรมช่างสิบหมู่หลากหลายสาขาให้กับผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่อง เช่น ช่างเขียน ช่างปั้น ช่างหล่อ ช่างลงรักปิดทอง ช่างตอกหนัง ช่างทำหัวโขน ช่างบุดุน ช่างประดับมุก การทำหุ่นกระบอก ศิราภรณ์ ภาพจิตรกรรมไทย ลายรดน้ำ และช่างแทงหยวก เนื่องจากงานช่างสิบหมู่ ถือเป็นงานศิลปหัตถกรรมไทยโบราณที่ควรส่งเสริมอนุรักษ์ให้คงอยู่มิให้สูญหาย ในครั้งนี้กรมราชทัณฑ์ จึงจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมอาชีพด้านงานช่างสิบหมู่ หรือ TEN TECHNICIANS ACADEMY โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก เช่น ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบางไทร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมจัดหางาน กระทรวงพาณิชย์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นายยศพนต์ กล่าวต่อว่า เรือนจำพิเศษธนบุรีถือเป็นเรือนจำที่เหมาะสมในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมอาชีพด้านช่างสิบหมู่ เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังจากเรือนจำและทัณฑสถานอื่นๆ ที่มีความสนใจย้ายมาเข้ารับการฝึกอบรม โดยมีวิทยากรในพื้นที่ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านช่างสิบหมู่ เช่น ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน กาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) มาให้ความรู้และฝึกวิชาชีพดังกล่าวให้กับผู้ต้องขัง อีกทั้งในวันเปิดศูนย์ฯครั้งนี้ ได้เพิ่มสาขาใหม่ในการเรียนการสอนด้านช่างสิบหมู่ คือ การเขียนภาพบนผ้าไหม ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากมูลนิธิ ณภาฯ ในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เข้าให้การอบรม และให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังที่เข้าร่วมอบรม 10 คน ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพด้านช่างสิบหมู่ดังกล่าว จึงเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมของผู้ต้องขัง เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทยไว้มิให้สูญหาย และเป็นแหล่งผลิตบุคลากรด้านช่างศิลปะที่มีคุณภาพ รวมทั้งแก้ไข ฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นพลเมืองที่ดี สร้างจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนสามารถนำไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข