ผลิตสินค้า แล้วไม่ทำการตลาดควบคู่กันไป เกิดคำถามแน่ ทำแล้วจะขายใคร

ผลิตสินค้า แล้วไม่ทำการตลาดควบคู่กันไป เกิดคำถามแน่ ทำแล้วจะขายใคร

เพราะอยากปลูกพืชให้ได้ผลผลิตจำนวนมาก เพื่อสร้างรายได้ปลดหนี้สิน ทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ในอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ยังคงพึ่งพาสารเคมีกําจัดวัชพืชและแมลงศัตรูพืชในปริมาณมาก ทว่าแม้จะพยายามหลีกเลี่ยงอันตรายจากสารพิษด้วยการไม่กินผักที่ปลูกขาย ใช่ว่าจะหลีกหนีพ้น เมื่ออากาศที่สูดดมเต็มไปด้วยละอองฝอยของสารเคมี ส่วนผืนดินยังอาบชุ่มไปด้วยสารพิษ

และเพื่อเป็นการรณรงค์ให้เกษตรกร เห็นความสำคัญของการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ‘สถานธรรมไท่ซิวเอวี๋ยน’ จังหวัดกาญจนบุรี จึงจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยพอใจในวิถีพอเพียง เมื่อปี 2562 เพื่อฝึกทักษะอาชีพการทำเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปผลผลิตจากพืชผลทางการเกษตร จนนำไปสู่การรวมกลุ่มของคนในชุมชนจัดตั้ง ‘วิสาหกิจชุมชนพอใจในวิถีพอเพียง’ เป็นผลสำเร็จ

และปี 2563 ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้ครบวงจร เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ผู้ด้อยโอกาสให้สามารถผลิต แปรรูป และจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้อย่างยั่งยืน

คุณพาฝัน ไพรเกษตร อายุ 48 ปี ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เล่าว่า ปีแรกกลุ่มเป้าหมายเริ่มมีผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ ออกมาจำหน่าย เช่น ชาสมุนไพร แชมพูสมุนไพร และเริ่มทำตลาดออนไลน์ เลยทำให้กลุ่มเป้าหมายสนใจจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนพอใจในวิถีพอเพียง ซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากเกษตรอำเภอ

โดยปีนี้ตั้งเป้ายกระดับพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในการปลูกพืชอินทรีย์ มีการทำเกษตรแบบผสมผสาน และการปลูกพืชระยะสั้นที่นำไปแปรรูปได้ รวมทั้งการจัดทำมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม หรือ PGS (Participatory Guarantee System) ขณะที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ อยากให้มีความรู้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายมากขึ้น มีช่องทางการจำหน่ายที่เข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง

“ถ้าไม่ทำการตลาดควบคู่กัน ก็จะเกิดคำถามว่า ทำแล้วจะขายใคร คุณพาฝัน กล่าว และเล่าต่อว่า ตอนนี้ วิสาหกิจชุมชนพอใจในวิถีพอเพียง ได้รับคำเชิญจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้ไปอบรมเรื่องการทำตลาดออนไลน์บนแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Facebook, Shopee และมีแพลตฟอร์ม Star Market เพื่อให้โพสต์สินค้าขายได้

นอกจากนี้ ยังมีโอกาสไปร่วมออกบู๊ธขายสินค้ากับ สสว. ในงานต่างๆ อย่างปีที่แล้วโชคดีทาง สสว. มาจัดงานที่กาญจนบุรีพอดี จึงได้ร่วมออกบู๊ธ

ทั้งนี้ ได้มีการอบรมเสริมกลยุทธ์ ‘การตลาดออนไลน์’ ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ในเรื่องการทำตลาด การใช้มือถือสร้างพื้นที่การขายออนไลน์ ตลอดจนวิธีจัดส่งสินค้า โดยให้กลุ่มเป้าหมายทดลองนำผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองทำ ทั้งเกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์แปรรูป มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

และมาร่วมกันคิดว่าถ้าจะไปออกร้าน เราจะจัดสินค้ารูปแบบไหน ส่วนการขายออนไลน์ก็ฝึกถ่ายรูปสินค้า การเขียนบอกเล่าสินค้า ทดลองลงโพสต์ในเพจ Facebook และไลน์ของตัวเอง