Wellness สร้างชาติ ดูงานอภัยภูเบศร หวังขยายผล ไทยเป็นเวลเนสของโลก

Wellness สร้างชาติ ดูงานอภัยภูเบศร หวังขยายผล ไทยเป็นเวลเนสของโลก

เมื่อเร็วๆ นี้ สถาบันการสร้างชาติ นำโดย นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ นำคณะนักศึกษาหลักสูตร Wellness เพื่อการสร้างชาติ ในภาคบริการสุขภาพ ส่งเสริมธุรกิจและภาคประชาชน รุ่นที่ 1 จำนวน 120 คน เข้าศึกษาดูงาน ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร พร้อมเข้ารับการอบรมอย่างเข้มข้น เรื่องการพัฒนาสมุนไพร การผลิต และการให้บริการของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

โดย พญ.โศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และ ภญ.ดร.ผกากรอง ขวัญข้าว  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นวิทยากรบรรยายถึงที่มา และสิ่งที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้ทำอยู่

พญ.โศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

พญ.โศรยา กล่าวว่า หลักสูตร Wellness สร้างชาติ ของสถาบันการสร้างชาตินั้น เป็นหลักสูตรที่ดีมาก เพราะจะเป็นการขยายผลการพัฒนาสมุนไพรไปสู่สากล ทั้งในด้านของการผลิตและการให้บริการอย่างครบวงจร โดยท่านผู้เข้ารับการศึกษานั้น ก็มีทั้งผู้บริหารโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ จากหลายภาคส่วน ทั่วประเทศ ที่สามารถนำนโยบายลงไปสู่ภาคการปฏิบัติได้ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ซึ่งเป็นจุดริ่มต้นที่ดี ที่จะทำให้การพัฒนาสมุนไพร มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ซึ่งทางโรงพยาบาล นั้น เป็นเพียงผู้บุกเบิกนำภูมิปัญญาความรู้สมุนไพรมาพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่ตลาดต้องการ การจะทำให้ไปถึงระดับโลกต้องอาศัยการสนับสนุนของหลายภาคส่วน โดยเฉพาะนักศึกษาของสถาบันสร้างชาติที่แต่ละคนมีประสบการณ์ในด้านนี้กันมาอยู่แล้ว

ด้าน ภญ.ดร.ผกากรอง กล่าวว่า โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้เริ่มต้นพัฒนาสมุนไพรและนำมาใช้ในโรงพยาบาลตั้งแต่ปี 2526 โดย ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร เป็นผู้บุกเบิกและได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ผ่านปัญหาอุปสรรค ต่างๆ มามากมาย ส่วนหนึ่งเพราะแพทย์ยังไม่ยอมรับเนื่องจากขาดงานวิจัยที่เป็นสากลในการใช้สมุนไพรอย่างเป็นทางการ ดังนั้น โรงพยาบาลจึงสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหลายแห่งเพื่อยกระดับการวิจัยสมุนไพรให้ได้รับการยอมรับ

ดูงานกัญชา

ทำให้เกิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยา อาหารเสริม เครื่องสำอาง จากสมุนไพร และการให้บริการรูปแบบสปา เพื่อให้เกิดการนำสมุนไพรมาใช้ในหลายรูปแบบ รวมถึงกัญชาด้วย อย่างไรก็ตาม ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนสมุนไพรไทยให้ได้รับการยอมรับ และมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางยาให้กับคนไทย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขอย่างมาก

และนับเป็นโอกาสดี ที่สถาบันการสร้างชาติ ได้กำหนดหลักสูตร Wellness สร้างชาติขึ้นมา ซึ่งอภัยภูเบศร พร้อมที่จะให้การสนับสนุนโมเดล Wellness ของอภัยภูเบศร ที่ได้ดำเนินการเสมือนเป็นศูนย์เรียนรู้ให้เพื่อขยายผลปรับใช้ต่อไป

ดูงานอภัยภูเบศร

ด้าน นพ.พันธ์ศักดิ์ กล่าวว่า การศึกษาดูงานและการอบรมในครั้งนี้ ได้เปิดโลกทัศน์กับคณะนักศึกษาฯ มาก เพราะโดยปกติแล้ว พวกเราจะไม่ค่อยได้ข้อมูลจากในส่วนของแพทย์แผนไทย การกำหนดหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อให้ประเทศไทย เป็นเวลเนสของโลก ซึ่งข้อมูลในวันนี้มีประโยชน์มากๆ โดยคณะฯ จะนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

จากนั้นคณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชม ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รวมทั้งดูงาน อภัยภูเบศร เดย์ สปา ชมแปลงปลูกกัญชา และเข้ารับการอบรมการทำยาดมสมุนไพรตามเจ้าเรือน ที่ศูนย์เรียนรู้ภูมิภูเบศรด้วย