ใครไม่ผ่านฟังทางนี้ เปิดขั้นตอน ทบทวนสิทธิ “เราชนะ” ดูให้ดี ปุ่มสีเหลือง

ใครไม่ผ่านฟังทางนี้ เปิดขั้นตอน ทบทวนสิทธิ “เราชนะ” ดูให้ดี ปุ่มสีเหลือง

เมื่อวันที่ 29 ม.ค.ที่ผ่านมา รัฐบาลเปิดให้ประชาชนที่มีคุณสมบัติจัดอยู่ในกลุ่มที่ 3 คือ ผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ “คนละครึ่ง” และ “เราไม่ทิ้งกัน” หรือเป็นบุคคลมีชื่อในระบบมาก่อน ที่ลงทะเบียน โครงการ เราชนะ  เพื่อรับเงินสนับสนุนช่วยเหลือค่าครองชีพ สูงสุด 7,000 บาท รวม 2 เดือน (3,500 บาท/เดือน) โดยให้เช็กว่าจะได้สิทธิหรือไม่ได้สิทธิ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

หากประชาชนตรวจสอบสถานะ และพบว่า ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ สามารถแสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิได้ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com อีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ.-8 มี.ค.2564 และสามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิได้ทางเว็บไซต์ดังกล่าวเช่นเดียวกัน

โดย 6 ขั้นตอน “ขอทบทวนสิทธิ” สามารถทำได้ดังนี้

  1. กดปุ่ม “ขอทบทวนสิทธิ” (ปุ่มสีเหลือง)

2. กรอกข้อมูลเพื่อตามที่ระบบกำหนด (หมายเลขบัตรประชาชน, ชื่อและนามสกุลภาษาไทย (สำหรับผู้ที่ไม่มีชื่อกลาง ไม่ต้องกลางชื่อกลาง, วัน เดือน ปี เกิด (ข้อมูลตามบัตรประชาชน)

3. จากนั้นกดปุ่ม “ขอทบทวนสิทธิ”

4. กระทรวงการคลังนำข้อมูลไปคัดกรองใหม่อีกครั้ง

** โดยผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิต้องมีคุณสมบัติตามที่มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 19 ม.ค.ที่ผ่านมา คือ

  • ผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม
  • ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งกลุ่มนี้ได้รับรายได้เป็นปกติอยู่แล้ว
  • ไม่เป็นข้าราชการการเมือง
  • ไม่เป็นผู้ที่ได้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
  • รายได้พึงประเมินในเรื่องของการเสียภาษีไม่เกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด
  • เงินฝากในทุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

5. ตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิอีกครั้ง ผ่าน www.เราชนะ.com

6. ผลการพิจารณาทบทวนสิทธิเป็นอันสิ้นสุด