รองผู้ว่าฯ สมุทรสาคร สั่งปิด ตลาดกลางกุ้ง มหาชัย ต่อ ถึง 15 ก.พ.

รองผู้ว่าฯ สมุทรสาคร สั่งปิด ตลาดกลางกุ้ง มหาชัย ต่อ ถึง 15 ก.พ.

เว็บไซต์ ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ รายงานข่าว นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ได้ออกคำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร 306/2564 เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริเวณตลาดกลางกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร ฉบับที่ 43 ลงวันที่ 31 มกราคม 2564

ตามที่ได้สั่งปิดตลาดกลางกุ้ง และหอพักศรีเมือง ตั้งแต่วันที่ 4-31 มกราคม 2564 ขณะนี้ได้คัดแยกผู้ป่วยติดเชื้อออกจากพื้นที่ และอยู่ระหว่างสอบสวนโรคผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีกจำนวนหนึ่ง อีกทั้งตลาดกลางกุ้ง อาคาร และอาคารที่พักอาศัย ไม่ถูกสุขลักษณะ จึงต้องให้มีการปรับปรุงสภาพพื้นที่ และที่อยู่อาศัย จึงมีคำสั่ง

1. ห้ามเปิดดำเนินกิจการใดๆ โดยให้หยุดการซื้อ การขาย การค้า และการทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปกุ้งและสัตว์น้ำประเภทอื่น ในพื้นที่ตลาดกลางกุ้ง ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการแก้ไขปรับปรุงการสุขาภิบาลให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

2. ให้ปรับปรุงอาคารหรืออาคารที่พักอาศัยในตลาดกลางกุ้ง โดยจะต้องทำการตรวจสอบ ซึ่งอย่างน้อยจะต้องตรวจสอบอาคารตรวจสอบความแข็งแรงของอาคาร อุปกรณ์ส่วนควบ กำหนดจำนวนผู้พักอาศัยให้สอดคล้องกับขนาดพื้นที่และจำนวนห้องพัก ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ้ำอีก

3. เมื่อดำเนินการตามข้อ 1 หรือข้อ 2 แล้ว ให้เสนอแนวทางปรับปรุงตลาด ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาครพิจารณา และเมื่อดำเนินการปรับปรุงตามที่เสนอเสร็จ จึงสามารถดำเนินการกิจการซื้อขาย คัดแยก แปรรูปกุ้งและสัตว์น้ำประเภทอื่นได้ หรือเปิดดำเนินการในอาคารหรืออาคารที่พักอาศัยได้

หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ด้วยเหตุที่เป็นกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของประชาชนและประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง