มรพส. จัดไทยแลนด์ 4.0 กระตุ้นนักศึกษามุ่งเป้าเป็น ‘ผู้ประกอบการ’ แทนมนุษย์เงินเดือน

นายสาคร สร้อยสังวาลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (มรพส.) กล่าวตอนหนึ่งในการจัดกิจกรรม Dinner Talk ในหัวข้อ “ประเทศไทย 4.0 กับโอกาสในประชาคมอาเซียน เสริมสร้างความเข้มแข็ง SMEs ในท้องถิ่น” ณ หอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) มรพส.ส่วนทะเลแก้ว จ.พิษณุโลก ว่า การจัดสัมมนาดังกล่าว เพื่อเป็นการเตรียมตัวของผู้ประกอบการในการที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้มีศักยภาพด้านการแข่งขัน การพัฒนาประเทศไปสู่ Thailand 4.0 โดยเป็นการพัฒนาในเชิงนวัตกรรม ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวนำ ดังนั้น ผลงานของอาจารย์ และนักศึกษา จึงเป็นเชิงเทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งจะนำไปสู่การค้าในเชิงพาณิชย์ได้ ขณะเดียวกันยังเป็นการสร้างผู้ประกอบการมารองรับนวัตกรรม หรือสร้างผู้ประกอบการจากที่มีอยู่ หรือตัวนักศึกษาที่จบการศึกษาไปแล้ว อาจมีเข็มทิศที่จะเป็นผู้ประกอบการ ทำให้มีรายได้มากกว่ามนุษย์เงินเดือน ดังนั้น การจัดงานในวันนี้ จะเป็นการกระตุ้นบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของใช้นวัตกรรมในการพัฒนาเข้าสู่ผู้ประกอบการ และสร้างรายได้มูลค่าทางเศรษฐกิจต่อประเทศมากยิ่งขึ้น3-91-768x431 2-141-768x431

ที่มา : มติชนออนไลน์