สธ. ดัน คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

สธ. ดัน คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

เว็บไซต์ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ เผยข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า หนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขคือ การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง

ล่าสุด มีการจัดระดมความคิดบูรณาการงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิตามระบบสุขภาพชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ และต่อยอดโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค จึงเกิดเป็นนโยบาย “คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน” โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

นโยบาย คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน คือ ทุกครอบครัวจะมี 1. หมอประจำบ้าน คือ อสม.ระดับหมู่บ้าน ซึ่ง อสม. 1 คนจะรับผิดชอบ 8-15 หลังคาเรือน 2.หมอสาธารณสุข คือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข พยาบาลระดับตำบล โดยบุคลากรสาธารณสุขระบบปฐมภูมิ 1 คน รับผิดชอบประชาชน 1,250 คน และ 3.หมอครอบครัว เป็นแพทย์ที่มีองค์ความรู้หรือจบด้านเวชศาสตร์ครอบครัว หมอ 1 คนรับผิดชอบประชากร 10,000 คน หรือ 1-3 ตำบล

โดยหมอประจำตัวทั้ง 3 จะบูรณาการทำงานร่วมกันในการดูแล ให้ความรู้ ส่งเสริมสุขภาพ ให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุข มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสานต่อแนวทางสร้าง นำซ่อม โดยมีจุดมุ่งหมายให้คนไทยมีคุณภาพชีวิติที่ดี ประชาชนและเจ้าหน้าที่มีความสุขร่วมกัน