ไทย พร้อมเป็น “ประเทศท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ” หลังโควิด-19 คลี่คลาย

Asian woman sitting on stone in Amazing View point in Nangyuan Island.

ทย พร้อมเป็น “ประเทศท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ” หลังโควิด-19 คลี่คลาย

เพจ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าว ไทย พร้อมเป็น “ประเทศท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ “ หลังโควิด-19 คลี่คลาย ด้วยศักยภาพด้านสาธารณสุขของไทยที่มีประสิทธิภาพ ได้แสดงให้เห็นต่อสายตาชาวโลก

โดยเฉพาะในการจัดการไวรัสโควิด-19 คณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันวางมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเมื่อสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คลี่คลาย ประกอบด้วย

1. จัดทำแนวทางการรักษาพยาบาลพร้อมเป็นสถานกักกันในโรงพยาบาล สำหรับผู้ป่วยชาวไทย และชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ารับการรักษาพยาบาลต่อเนื่องในไทย ซึ่งรวมผู้ติดตาม แบ่งเป็นสถานกักกันในโรงพยาบาล (Hospital Quarantine) กักกันตัวผู้ป่วยชาวไทยที่เดินทางกลับเข้ามาในไทย และสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine) สำหรับผู้ป่วยชาวต่างชาติและผู้ติดตาม

2. “ประเทศไทยเป็นเมืองหลวงของโลกด้านการดูแลสุขภาพ” โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ Medical Hub ภายใต้แนวคิด “Healthcare Capital of the World” และกำหนดข้อความสำคัญในการสื่อสารว่า “Beyond Healthcare, Trust Thailand” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการกลับเข้ามาใช้บริการรักษาพยาบาลในประเทศไทย

3. มาตรการพัฒนาชุดเครื่องมือแพทย์รองรับการระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อรับมือและลดโอกาสติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ และผู้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เน้นการผลิตในไทย แบ่งเป็น 4 กลุ่มคือ
1.เครื่องมือแพทย์สำหรับการคัดกรองและตรวจสอบโรค
2.เครื่องมือแพทย์สำหรับการป้องกันและควบคุมโรค
3.เครื่องมือแพทย์สำหรับการคัดแยกและการฆ่าเชื้อ
4.เครื่องมือแพทย์สำหรับการบำบัดรักษาโรค เน้นการผลิตในประเทศไทย