เทรนด์นี้มาแน่! “การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล” ผปก.เตรียมพัฒนาสินค้า-บริการ รองรับได้เลย

เทรนด์นี้มาแน่! “การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล” ผปก.เตรียมพัฒนาสินค้า-บริการ รองรับได้เลย

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนา “การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล” (Tourism for All) จัดทดลองเส้นทางท่องเที่ยวสาหรับคนพิการและผู้สูงอายุจานวน 5 เส้นทางท่องเที่ยว โดยกรมการท่องเที่ยว ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ที่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุ

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพมาตรฐานคุณภาพสินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยวและมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล โดยได้ให้สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาโครงการ ดำเนินการศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยว ของกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุ ในปัจจุบัน ทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวคนพิการและผู้สูงอายุ

ศึกษาและสำรวจแหล่งท่องเที่ยว ที่จะสามารถทาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวสาหรับนักท่องเที่ยวสาหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ จานวน 5 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางภาคกลาง – จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรี เส้นทางภาคตะวันออก – จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง เส้นทางภาคเหนือ – จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลาพูน เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคาย และเส้นทางภาคใต้ – จังหวั นครศรีธรรมราชและจังหวัดตรัง

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการทดลองเส้นทางท่องเที่ยวทั้ง 5 เส้นทางให้กับกลุ่มตัวอย่าง นักท่องเที่ยวคนพิการและผู้สูงอายุ เพื่อประเมินผลและรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยว และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว สาหรับนักท่องเที่ยวและกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุต่อไปในอนาคต

คุณทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ประเทศไทย มีประชากรที่เป็นคนพิการประมาณ 2 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 3 ของประชากรทั้งประเทศ และมีประชากรสูงอายุประมาณ 11 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 17 ของประชากรทั้งประเทศ จานวน 65.5 ล้านคน จากการพัฒนาทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ส่งผลให้ประชากรต่างมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น มีอายุยืนยาวมากขึ้น คาดกันว่าภายใน 15-20 ปีข้างหน้า จำนวนประชากรผู้สูงอายุไทยจะเพิ่มกว่าเท่าตัวของจำนวนประชากรสูงอายุในปัจจุบัน  และสัดส่วนของประชากรสูงอายุในประเทศไทย จะเพิ่มเป็นเกือบ 1 ใน 3 ของประชากรทั้งหมด

อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวอีกว่า คนกลุ่มนี้ มีกาลังในการจับจ่ายสูง และต่างเริ่มมีการแสวงหาประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวเช่นเดียวกับคนปกติ โดยหลีกเลี่ยงการเป็นภาระให้กับสังคม ขอเพียงให้มีการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกขึ้นมารองรับกลุ่มคนที่มีข้อจากัดทางกายภาพ เพื่อเอื้ออำนวยความสะดวก รวมทั้งความปลอดภัย เพื่อให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง อาคารสถานที่มีลักษณะสากล สำหรับทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ที่เรียกว่า Universal Design มีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่มีความรู้และทักษะในการให้บริการสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ อย่างถูกต้องและเหมาะสม การประชาสัมพันธ์ที่พักหรือแหล่งท่องเที่ยวในรูปที่ผู้พิการและผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงได้ รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งอานวยความสะดวกที่ชัดเจน ข้อมูลการท่องเที่ยว การเดินทาง เป็นต้น

“กรมการท่องเที่ยว เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการพัฒนามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว จึงได้ดาเนินงาน กิจกรรม การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยว ให้เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุ ซึ่งมีจำนวนมากในปัจจุบันและจะเพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้”คุณทวีศักดิ์ ระบุ

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ กองพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว โทร. 02-219-4010 ถึง 17 ต่อ 4302