ชป. เปิดประชุมกลุ่มอุทกวิทยา ครั้งที่ 12 แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำ

ชป. เปิดประชุมกลุ่มอุทกวิทยา ครั้งที่ 12 แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำ

(20 กันยายน 2566) ที่โรงแรม เดอะ ควอเตอร์ อารีย์ กรุงเทพมหานคร กรมชลประทาน และกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งและการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น (MLIT) เป็นเจ้าภาพร่วมกันในการจัดประชุมกลุ่มอุทกวิทยา ครั้งที่ 12 ภายใต้คณะกรรมการไต้ฝุ่น ESCAP/WMO Typhoon Committee 12th Meeting of TC Working Group on Hydrology

นายอดิศร จำปาทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา กรมชลประทาน เปิดเผยว่า การจัดประชุมกลุ่มอุทกวิทยา ครั้งที่ 12 ภายใต้คณะกรรมการไต้ฝุ่น ประเด็นหัวข้อที่สำคัญ “การเข้าถึงชุมชนและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลาย-สนับสนุนการเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับทุกฝ่าย”

จัดขึ้นเพื่อให้ประเทศสมาชิกได้รับความรู้และประสบการณ์ในการนำเสนอรายงานภารกิจในการดำเนินการเพื่อป้องกันภัยพิบัติไต้ฝุ่น ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการป้องกันอุทกภัย ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ในด้านอุทกวิทยาและการบริหารจัดการน้ำต่างประเทศ อันจะช่วยพัฒนาและยกระดับองค์ความรู้ในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ส่งผลกระทบต่อทั่วโลกได้อย่างยั่นยืน

ทั้งนี้ จะมีการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการน้ำ และการบรรเทาป้องกันภัยจากน้ำท่วมที่เกิดขึ้น ในระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2566 ที่จะถึงนี้ ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี และ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามลำดับ