DITP เปิดตัว 60 แบรนด์นักออกแบบไทยรุ่นใหม่ น่าจับตามอง

DITP เปิดตัว 60 แบรนด์นักออกแบบรุ่นใหม่น่าจับตามอง
DITP เปิดตัว 60 แบรนด์นักออกแบบรุ่นใหม่น่าจับตามอง

DITP เปิดตัว 60 แบรนด์นักออกแบบไทยรุ่นใหม่ น่าจับตามอง ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ โครงการส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลก ปี 2566 หรือ Designers’ Room / Talent Thai & Creative Studio Promotion 2023

นายพรวิช ศิลาอ่อน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา DITP มุ่งมั่นส่งเสริมนักออกแบบไทยรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพให้ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมก้าวสู่การเป็นแบรนด์นักออกแบบมืออาชีพ หรือผู้ประกอบการส่งออกรายใหม่ ที่ช่วยขับเคลื่อนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการของประเทศ รวมทั้งมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 13

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวโน้มเมกะเทรนด์โลกที่มีผลต่อมูลค่าความต้องการของตลาด DITP จึงได้กำหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างจุดแข็งให้กับสินค้าและธุรกิจบริการไทย โดยให้ความสำคัญในประเด็นสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม

นายพรวิช ศิลาอ่อน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
นายพรวิช ศิลาอ่อน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ผนวกกับการนำ Soft Power มาใช้สร้างสรรค์สินค้าและบริการใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการในยุค Next Normal และเมกะเทรนด์ได้ ทำให้โครงการฯ นี้เป็นกำลังสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างนักออกแบบไทยรุ่นใหม่ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยอัตลักษณ์ท้องถิ่น พร้อมตอบสนองความท้าทายใหม่ๆ และเทรนด์โลก เช่น Circular Design และการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน SDGs เป็นต้น”

นางสาวประอรนุช ประนุช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า
นางสาวประอรนุช ประนุช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า

นางสาวประอรนุช ประนุช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กล่าวว่า โครงการ Designers’ Room / Talent Thai & Creative Studio Promotion 2023 ในปี 2566 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Keep an eye on : The Creative Power Of The New Era มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักออกแบบไทยรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการส่งออกให้สามารถพัฒนาธุรกิจและปรับตัวเพื่อตอบสนองกับความต้องการของตลาดต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและก้าวสู่การเป็นแบรนด์นักออกแบบ หรือ เป็นผู้ประกอบการส่งออกรายใหม่ ที่สร้างมูลค่าทางการค้าและมีบทบาทในระบบเศรษฐกิจ

ซึ่งปัจจุบันมีนักออกแบบที่ได้รับการพัฒนาจากโครงการฯ รวม 744 แบรนด์ สามารถสร้างประโยชน์และชื่อเสียงให้กับประเทศได้เป็นจำนวนมากและเป็นเวทีบ่มเพาะนักออกแบบรุ่นใหม่ให้ได้รับโอกาสสามารถขยายธุรกิจในตลาดต่างประเทศและสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับในเวทีระดับนานาชาติเป็นจำนวนมาก

โดยในปีนี้โครงการส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลก หรือ Designers’ Room / Talent Thai & Creative Studio Promotion มีนักออกแบบผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศ จำนวน 60 แบรนด์
เป็นนักออกแบบจากกรุงเทพฯ/ปริมณฑล 48 ราย และนักออกแบบจากภูมิภาค 12 ราย จากเชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ กำแพงเพชร กาญจนบุรี ชลบุรี ภูเก็ต สงขลา นครศรีธรรมราช และกระบี่ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ตามประเภทสินค้า/บริการ ดังนี้

DITP เปิดตัว 60 แบรนด์นักออกแบบรุ่นใหม่น่าจับตามอง
DITP เปิดตัว 60 แบรนด์นักออกแบบรุ่นใหม่น่าจับตามอง

1. นักออกแบบกลุ่มสินค้าแฟชั่น Designers’ Room 34 ราย ได้แก่ A.CEMI JEWELRY, ADOR N ADORN, BE SHINE, BILLYBEAMO, CHERINADDED, GROUND.JEW, JIIRA, JPADA, LE GRAMOUS, MORMORMOR, NONNA NYONYA STUDIO, SARR.RAI, WE-IN-C, W0dd, AIBELLE, AKANEG FORM, BAGWARD, E-NANG, HONNAN, LANTARAY, MAMAD, MINCE, PAVI STUDIO, PHANA, TAYALIVING, THOC, CLOTHEAR VESTIAIRE, {JUN}, KH EDITIONS, MARIONSIAM, PURASA, SUCETTE, TEEMA RUCKSAJIT, TISI

2. นักออกแบบกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ Talent Thai 22 ราย ได้แก่ 12C STUDIO, ANOTHER CUP, GA.LI.GO, ORACLAY, PIECE BY PEAZE, 103PAPER SHOP, ANEW.CRAFT, CALIIICO, CHAND, HIZOGA, LOQA, MAKKHA DESIGN, MYS PROJECTS, WASTEMATTERS, EKKO, EXCITING STORE, GLISTEN, KUSU, PAWANG, SEDAR.W, SKIN & TONIC, VAANG

3. นักออกแบบกลุ่มธุรกิจบริการออกแบบ Creative Studio 4 ราย ได้แก่ IHAPSTUDIO, TOTOP, PLUSHIE, THE RUBBER PARADOXII

ซึ่งนักออกแบบทั้งหมดจะได้เข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ใน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรความรู้พื้นฐานของการเป็นนักออกแบบระดับสากล และหลักสูตรค่ายบ่มเพาะนักออกแบบไทยสู่สากล (CO-BRAND)

คุณภาณุ อิงคะวัติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์
คุณภาณุ อิงคะวัติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์

โดยในครั้งแรกของการอบรมได้รับเกียรติจาก คุณภาณุ อิงคะวัติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ มาร่วมให้ความรู้ ซึ่งการสร้างแบรนด์เป็นหัวใจที่สำคัญที่จะช่วยทำให้แบรนด์นักออกแบบไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล พร้อมเหล่ารุ่นพี่ศิษย์เก่า (Alumni Team) มาทำหน้าที่เป็น Mentor เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในอนาคต

รวมทั้งยังมีกิจกรรมที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริงผ่านแบบทดสอบของโครงการ เช่น กิจกรรมของพาร์ตเนอร์อย่าง Limited Education ที่ร่วมมือกับนักออกแบบเพื่อสร้างสรรค์ผลงานออกแบบที่สะท้อนปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และนำไปสู่การระดมทุนจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เด็กไทย ตลอดเดือนสิงหาคม-กันยายน 2566

นอกจากนี้ นักออกแบบจะได้รับการส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์แบรนด์ผ่านสื่อชั้นนำและได้รับโอกาสในการเข้าร่วมเจรจาการค้าในงานแสดงสินค้าและเวทีการออกแบบชั้นนำระดับโลก เช่น งาน Bangkok Gems and Jewelry Fair 2023, งาน MAISON & OBJET ในปารีส, งาน STYLE Bangkok 2024, งาน Milan Design Week 2024 เข้าร่วม Showroom ณ นครเซี่ยงไฮ้ และ Creative Expo Taiwan เป็นต้น”