ก.แรงงาน ลุยสร้างผู้ประกอบการร้านสตรีตฟู้ด 30,000 รายทั่วประเทศ สร้างอาชีพ เพิ่มมูลค่า

.แรงงาน ลุยสร้างผู้ประกอบการร้านสตรีตฟู้ดกว่า 30,000 รายทั่วประเทศ สร้างอาชีพ เพิ่มมูลค่า ฟื้นเศรษฐกิจฐานราก

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงแรงงานได้เปิดตัวโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบการร้านสตรีตฟู้ด (Street Food) ไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานั้น ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพร้านสตรีตฟู้ดเบื้องต้นให้แก่ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 

รวมทั้งสร้างโอกาสในการเข้าสู่อาชีพร้านสตรีตฟู้ด ตลอดจนเสริมความรู้ให้ผู้ประกอบการนำไปสู่การเพิ่มยอดขายสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (.. 2561-2580) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ซึ่งร้านอาหารสตรีตฟู้ดของไทยเป็นที่นิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศ เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจปีละกว่า 2.21 ล้านล้านบาท รัฐบาลจึงได้เร่งผลักดันให้สตรีตฟู้ดของไทยเกิดการขยายตัวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจรวมทั้งสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนนั้น

นายบุญชอบ กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการดังกล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดฝึกอบรมเพิ่มความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพในพื้นที่แต่ละจังหวัดทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย กิจกรรมจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้สนใจประกอบอาชีพสตรีตฟู้ดรายใหม่ 300 รุ่น เป้าหมายจำนวน 15,000 คน และจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบอาชีพสตรีตฟู้ดรายเดิม 300 รุ่น เป้าหมายจำนวน 15,000 คน รวม 600 รุ่น จำนวน 77 จังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 30,000 คน เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าสู่เส้นทางอาชีพร้านสตรีตฟู้ด สอดคล้องกับภารกิจกระทรวงแรงงาน ที่ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างงาน สร้างอาชีพ แก่แรงงานทุกกลุ่ม โดยเฉพาะแรงงานอิสระ ซึ่งเป็นแรงงานกลุ่มใหญ่ของประเทศ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบการร้านสตรีตฟู้ดของกระทรวงแรงงานนี้ จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจร้านสตรีตฟู้ดของไทยเกิดการขยายตัวและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ที่สำคัญ จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่ผันตัวเองมาสู่เส้นทางอาชีพเป็นผู้ประกอบการสตรีตฟู้ดรายใหม่ สามารถสร้างงานสร้างอาชีพ นำไปสู่รายได้ที่มั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวท้ายสุด