ซีพี ออลล์-เซเว่นฯ เผยโรดแมป ปี 66 พัฒนาโรงเรียน CONNEXT ED ทะลุ 569 แห่ง 140,000 คน

ซีพี ออลล์-เซเว่นฯ เผยโรดแมป ปี 66 พัฒนาโรงเรียน CONNEXT ED ทะลุ 569 แห่ง 140,000 คน เล็งต่อยอดการสร้าง Life Long Learning สร้างอาชีพและรายได้ยั่งยืน สู่ “School Enterprise”

 

ซีพี ออลล์-เซเว่น อีเลฟเว่น เผยความสำเร็จโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ปีการศึกษา 2565 สนับสนุนงบประมาณ-องค์ความรู้-อุปกรณ์การศึกษา-วัสดุอุปกรณ์-School Partner ยกระดับโรงเรียนสู่เส้นทางการสร้าง Life Long Learning สร้างอาชีพ และรายได้ยั่งยืนเพิ่มเติมแล้วอีก 111 แห่ง สร้างรากฐานการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนในประเทศ

กลุ่ม “โรงเรียนต้นแบบ” ยกทัพโชว์ผลงานเด่น โครงการต้นกล้าไร้ถัง ยกระดับสู่โครงการ “ลดขยะ เพิ่มประโยชน์” สร้างภาคีโรงเรียนชุมชน 593 แห่ง ลดขยะเทียบเท่าปลูกต้นไม้ 11,000 ต้น มั่นใจปี 2566 เดินหน้าตามโรดแมป 5 เฟส พัฒนาโรงเรียนสะสมทะลุ 569 แห่ง ครอบคลุมนักเรียนกว่า 140,000 คน พร้อมสร้าง “School Enterprise” วิสาหกิจโรงเรียนที่ปลูกฝังอาชีพ สร้างคลัสเตอร์รายได้ให้ชุมชน

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่นและเซเว่น เดลิเวอรี่
นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่นและเซเว่น เดลิเวอรี่

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่นและเซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า ในฐานะหนึ่งในพันธมิตรผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED) เพื่อร่วมขับเคลื่อนแผนงานสร้างอนาคตการศึกษาไทย

ซีพี ออลล์ ยังคงเดินหน้าสนับสนุนทั้งงบประมาณ องค์ความรู้ อุปกรณ์การศึกษา วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนบุคลากรในเครือที่ผ่านการพัฒนาทักษะและมีจิตสาธารณะ เข้าไปเป็นผู้นำรุ่นใหม่ (School Partner)

ร่วมลงพื้นที่เป็นคู่คิดพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยในเฟสที่ 4 หรือปีการศึกษา 2564-2565 นั้นสามารถพัฒนาโรงเรียนเพิ่มเติมได้อีก 111 แห่งตามเป้าหมาย ส่งผลให้พัฒนาโรงเรียนสะสมในช่วง 4 เฟสแรกแล้วจำนวน 495 โรงเรียน คิดเป็นจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมสะสม 126,436  คนทั่วประเทศ

“เราเดินหน้าตามยุทธศาสตร์หลักทั้ง 5 ด้านของ CONNEXT ED ได้แก่ การสร้างความโปร่งใส การพัฒนาโรงเรียนให้สอดคล้องกับกลไกความต้องการตลาด การพัฒนาผู้อำนวยการและคุณครูศักยภาพสูง การพัฒนาหลักสูตรให้ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21

สร้างรากฐานการศึกษาและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีการส่งเสริมโครงการด้านวิชาชีพ ด้านเกษตรกรรม ด้านวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับความต้องการและจุดแข็งของแต่ละโรงเรียน นำพาแต่ละโรงเรียนสู่เส้นทางการสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือ Life Long Learning การสร้างอาชีพ และการสร้างรายได้ยั่งยืน” นายยุทธศักดิ์ กล่าว

ที่ผ่านมา บริษัทได้แบ่งกลุ่มการพัฒนาโรงเรียน CONNEXT ED ออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 1. โรงเรียนแรกเข้าร่วมทำแผนพัฒนา (Newcomer School) 2. โรงเรียนที่ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Best Practice School) 3. โรงเรียนต้นแบบ (School Model) และ 4. โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)

โดย ณ สิ้นปีการศึกษา 2565 มีโรงเรียนที่ก้าวมาถึงระดับโรงเรียนต้นแบบแล้ว 16 แห่ง โรงเรียนร่วมพัฒนาอีก 9 แห่ง ทั้งหมดสามารถเดินหน้าตามกรอบความยั่งยืน 3 มิติ ทั้งการเป็นโรงเรียนที่พึ่งพาตนเองได้ การบูรณาการความรู้สู่หลักสูตรสถานศึกษาหรือหลักสูตรท้องถิ่น และการพัฒนาสู่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

โครงการต้นกล้าไร้ถัง
โครงการต้นกล้าไร้ถัง

สำหรับหนึ่งในโครงการที่โดดเด่นและขยายผลได้อย่างต่อเนื่อง คือโครงการต้นกล้าไร้ถัง ของโรงเรียนอนุบาลทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่บูรณาการการจัดการขยะเข้าสู่หลักสูตรการเรียนการสอนและให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดการ ด้วยการคัดแยกวัสดุออกจากขยะจนสามารถหมุนเวียนรายได้กลับสู่โรงเรียน

ปัจจุบัน โรงเรียนดังกล่าวได้กลายเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนา ช่วยขยายผลการบูรณาการหลักสูตรสู่โรงเรียนและชุมชนต่างๆ 593 แห่งทั่วประเทศ ครอบคลุมนักเรียนกว่า 82,900 คน พร้อมกับพันธมิตรภาคีภาคเอกชนอีกจำนวนมาก จนยกระดับสู่โครงการ “ลดขยะ เพิ่มประโยชน์” ช่วยลดปริมาณขยะไปได้ 108 ตัน ลดก๊าซเรือนกระจกได้ 161 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ (tCO2e) หรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 11,000 ต้น

โครงการศูนย์ช่างเชื่อมไฟฟ้า สร้างรายได้ สร้างอาชีพ
โครงการศูนย์ช่างเชื่อมไฟฟ้า สร้างรายได้ สร้างอาชีพ

นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายโรงเรียนที่ดำเนินโครงการได้อย่างโดดเด่น อาทิ โครงการศูนย์ช่างเชื่อมไฟฟ้า สร้างรายได้ สร้างอาชีพ ของโรงเรียนวัดแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ที่บูรณาการทักษะการเรียนรู้สู่การสร้างวิชาชีพ

หูหิ้วถ้วยกาแฟ เส้นกกสายใยรักษ์โลก
หูหิ้วถ้วยกาแฟ เส้นกกสายใยรักษ์โลก

โครงการ “หูหิ้วถ้วยกาแฟ เส้นกกสายใยรักษ์โลก” ของ โรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ที่พลิกโฉมภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่หลักสูตรการเรียนรู้และผลิตภัณฑ์รักษ์โลก สร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

ห้องเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย
ห้องเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย

ห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ (AI Lab) โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย จ.ขอนแก่น ที่สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีวิทยาการสมัยใหม่ทั้งหุ่นยนต์หรือ Robotics, AI (Artificial Intelligence Lab) และ IoT (Internet of Things) อย่างง่าย นำมาสู่การสร้างสรรค์ผลงาน อาทิ เครื่องจ่ายเจลล้างมืออัตโนมัติ ราวตากผ้าอัตโนมัติ ถังขยะอัจฉริยะ

นายตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ประธานคณะทำงานโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED บมจ.ซีพี ออลล์
นายตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ประธานคณะทำงานโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED บมจ.ซีพี ออลล์

ด้านนายตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ประธานคณะทำงานโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีการศึกษา 2566 ถือเป็นการดำเนินการเฟสที่ 5 และนับเป็นเฟสสุดท้ายของการดำเนินโครงการ CONNEXT ED ระยะแรก

บริษัทจะยังคงเดินหน้าตามโรดแมปการพัฒนาโรงเรียนตลอดทั้ง 5 เฟสให้ได้รวม 569 แห่ง ครอบคลุมจำนวนห้องเรียนกว่า 4,600 ห้องเรียน หรือคิดเป็นจำนวนนักเรียนมากกว่า 140,000 คน

พร้อมทั้งขยายผลโครงการของโรงเรียนร่วมพัฒนาสู่ภาคีเครือข่ายโรงเรียนและชุมชนใหม่ๆ เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการต้นกล้าไร้ถัง ที่พัฒนาสู่โครงการลดขยะ เพิ่มประโยชน์นั้น จะขยายผลสู่โรงเรียนถึง 720 แห่งทั่วประเทศ

โครงการ Connext ED หนุนผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรด
โครงการ Connext ED หนุนผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรด

ขณะเดียวกัน จะเตรียมเปิดเส้นทางการพัฒนาโรงเรียน CONNEXT ED จากเดิม 4 ระดับ เพิ่มเติมอีก 1 ระดับ คือ วิสาหกิจโรงเรียน (School Enterprise) โดยพัฒนาจากกลุ่มโรงเรียนต้นแบบ ร่วมเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้ชุมชนสู่สื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

โดยมีคณะการจัดการการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) เข้ามาช่วยแนะแนวทางบูรณาการหลักสูตรให้นักเรียนได้เรียนรู้ ได้เล่น ได้ฝึกอาชีพ เชื่อมโยงโรงเรียนไปยังชุมชน กระจายไปเป็นคลัสเตอร์ที่ชุมชนต่างๆ ได้ช่วยกันผลิตสินค้า ส่งมาจำหน่ายผ่านโรงเรียน สร้างรายได้ให้แก่ทั้งโรงเรียนและชุมชนอย่างยั่งยืน ตั้งเป้าปีการศึกษา 2566 พัฒนาให้เกิดวิสาหกิจโรงเรียนได้ทั้งสิ้น 12 แห่ง

กล้วยรักษ์โลก
กล้วยรักษ์โลก

สำหรับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในพันธมิตรผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED) และเป็น 1 ใน 44 องค์กรเอกชนที่เล็งเห็นความสำคัญและตอบรับการมีส่วนร่วมทางการศึกษา โดยขับเคลื่อนโครงการตามปณิธานองค์กร ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน  วางเป้าดูแลโรงเรียนในโครงการ CONNEXT ED 5 เฟส จำนวนกว่า 569 แห่งทั่วประเทศ

ไผ่พอเพียง
ไผ่พอเพียง

ร่วมสนับสนุนโรงเรียนให้สามารถดำเนินโครงการด้านต่างๆ ทั้งโครงการที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ โครงการพัฒนาคุณภาพคน โครงการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน โครงการส่งเสริมอาชีพ โครงการด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้นำรุ่นใหม่ หรือ School Partner ซึ่งเป็นอาสาสมัครจากในองค์กรร่วมลงพื้นที่และคอยให้คำแนะนำในการพัฒนาโครงการของโรงเรียนต่างๆ อย่างใกล้ชิด

กระเป๋ากระจูด หูหิ้วถ้วยกาแฟ เส้นกกสายใยรักษ์โลก
กระเป๋ากระจูด หูหิ้วถ้วยกาแฟ เส้นกกสายใยรักษ์โลก