แปดองค์กรภาคี ร่วมทำโครงการ คิดใหม่ ไทยก้าวต่อ หาแนวทางนำไทยผ่านวิกฤต

โครงการ คิดใหม่ ไทยก้าวต่อ
โครงการ คิดใหม่ ไทยก้าวต่อ

แปดองค์กรภาคี ร่วมทำโครงการ คิดใหม่ ไทยก้าวต่อ ระดมความคิดจากสถาบันวิชาการชั้นนำ ภาคธุรกิจ และประชาชนหาแนวทางนำประเทศไทยผ่านวิกฤตและพัฒนาอย่างยั่งยืน

หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เปิดเผยว่าในช่วงสองปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยประสบกับอุปสรรครุนแรงจากทั้งภายนอกและภายใน ได้แก่ การเกิดสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา จนมีการปิดกั้นตลาดระหว่างกัน การเกิดภัยแล้งที่รุนแรงที่สุดในช่วง 40 ปี จนมาถึงการระบาดของโควิด-19 ซึ่งเรื่องต่างๆ ดังกล่าว ล้วนส่งผลกระทบกับไทยอย่างรุนแรง

หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ

“แต่เมื่อมีการหารือกัน เกิดมุมมองว่าเหตุการณ์ทั้งสามอย่างเป็นเพียงปลายเหตุของวิกฤตในครั้งนี้ เพราะโดยความจริงประเทศของเราสะสมปัญหาไว้นานแล้ว เช่น เรื่องความเหลื่อมล้ำ การศึกษาที่ไม่ตอบโจทย์การพัฒนาชาติ ที่ล้วนแต่กระทบความสามารถทางการแข่งขันของไทยมาอย่างต่อเนื่อง”

ดังนั้นจึงเป็นที่มาของแปดองค์กรที่จะช่วยกันมอง และหาทางในการนำประเทศผ่านวิกฤตในครั้งนี้ ประกอบด้วย ธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ และสำนักข่าวไทยพับลิก้า เป็นผู้ประสานงานโครงการ

โครงการ คิดใหม่ ไทยก้าวต่อ
โครงการ คิดใหม่ ไทยก้าวต่อ

โครงการ คิดใหม่ ไทยก้าวต่อ มีกรอบคิดหรือประเด็นการวิเคราะห์ที่สำคัญ เช่น 1. บริบทของสังคมโลก และประเทศไทยก่อนวิกฤตโควิด-19 และเมื่อโควิด-19 ได้ส่งผลอะไรต่อสังคมโลกและประเทศไทย  2. สังคมโลกต้อง “เปลี่ยน” และประเทศไทยต้อง “ปรับ” อะไร และทิศทางที่ควรจะเป็น เป็นเช่นไร 3. คนไทยมีความพร้อมต่อการปรับเปลี่ยนมากน้อยเพียงใด และหากจำเป็นต้องปรับหรือเปลี่ยน ต้องเตรียมการอย่างไร และ 4. หารูปแบบหรือโมเดลการขับเคลื่อนสังคมไทย

ดร.กฤษฎ์เลิศ สัมพันธารักษ์  กล่าวว่า ตอนนี้หลายๆ อาชีพพบกับความเสี่ยงและความเปราะบาง ว่าในอนาคตอันใกล้หรืออาจจะไม่มีงานทำแล้ว ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ภาวะโลกร้อน หรือจากโควิด-19 ก็ตาม

“คนจำนวนมากอาจจะต้องเปลี่ยนอาชีพ การศึกษานี้เราก็อยาก ดูว่าอุปสรรคต่างๆ มีอะไรบ้างเพื่อที่จะได้หาแนวทางในการลดข้อจำกัด ทำให้ปรับตัวได้ง่ายขึ้น หลายๆ คนอาจจะทราบว่าอาชีพตัวเองมีความเสี่ยง ไม่ทราบว่าตัวเองมีทักษะอะไร โครงการนี้ส่วนหนึ่งก็คือเราพยายามจะพูดคุยในวงกว้างว่าอุปสรรคของเขาอยู่ตรงไหน เพื่อที่จะมาหาทางรอดไปด้วยกัน”

โครงการ คิดใหม่ ไทยก้าวต่อ
โครงการ คิดใหม่ ไทยก้าวต่อ

คณะทำงานจัดแบ่งลำดับงานออกเป็นสามส่วนหลัก ประกอบด้วย การศึกษาวิเคราะห์ภาพรวมของประเทศไทยก่อนและหลังการเกิดโควิด-19 เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนในด้านต่างๆ ซึ่งมี ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ ดร.กฤษฎ์เลิศ สัมพันธารักษ์ ดร.ณชา อนันต์โชติกุล สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นผู้กำกับดูแล การศึกษาผลกระทบของประชาชนภาคส่วนต่างๆ โดย ดร.เนื้อแพร เล็กเฟื่องฟู เป็นผู้กำกับดูแล และการรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจและประชาชน ซึ่งมี รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณทิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ดำเนินการ

หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ

ทั้งนี้โครงการ คิดใหม่ ไทยก้าวต่อ กำหนดจะออกรับฟังความเห็นทั่วประเทศ ได้แก่ ภาคใต้ที่หาดใหญ่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ขอนแก่น ภาคเหนือที่เชียงใหม่ ภาคตะวันออกที่ชลบุรี จากนั้นคณะวิชาการจะได้ทำการรวบรวมทั้งงานทางวิชาการและความคิดเห็นของประชาชนเพื่อเสนอต่อรัฐบาลและประชาชนทั่วประเทศได้รับทราบในเดือนพฤศจิกายน

“พวกเราทุกองค์กรทุ่มเทระดมความคิดกันมาหลายเดือนก่อนจะมาเริ่มทำโครงการ เพราะนี่คือโอกาสที่สำคัญที่สุดที่คนไทยทุกคนจะร่วมคิด พลิกฟื้นประเทศของเราได้ ข้อเสนอแนะของทุกคน ทุกภาคส่วนจะเป็นประโยชน์ทั้งสิ้น”

คณะผู้ดำเนินโครงการขอเชิญชาวไทยทุกคน ร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อแนะนำมายังมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ (www.pidthong.org) สำนักข่าวไทยพับลิก้า  ([email protected])