เสวนาฟรี มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพไฟฟ้าชั้นสูงรองรับ AEC

สวนาฟรี จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
สวนาฟรี จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จับมือTPQI เชิญชวนนิสิต นักศึกษาและผู้ประกอบการร่วมเสวนาฟรีจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพไฟฟ้าชั้นสูงรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ TPQI (องค์การมหาชน)จัดทำโครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพไฟฟ้า สาขาผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นสูง ระยะที่2 เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของคน มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยเพื่อวางรากฐานให้เป็นคนมีคุณภาพในอนาคต การพัฒนาทักษะสอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่21ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม เช่น เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นพัฒนาทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการพัฒนาให้มีความพร้อมในการต่อยอดพัฒนาทักษะในทุกด้าน มีทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน วัยแรงงานเน้นการสร้างความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับตลาดงานทั้งทักษะขั้นพื้นฐาน ทักษะเฉพาะในวิชาชีพ ทักษะการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ทักษะการประกอบอาชีพอิสระ วัยสูงอายุเน้นพัฒนาทักษะที่เอื้อต่อการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ นอกจากนี้  การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในทุกระดับและยกระดับการเรียนรู้ โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปรับระบบการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ รวมทั้งการยกระดับคุณภาพการศึกษานิสิต นักศึกษาสู่ความเป็นเลิศในสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และพัฒนาระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษาให้เอื้อต่อการเตรียมคนที่มีทักษะให้พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไป

นายสมบูรณ์ หอตระกูล

นายสมบูรณ์ หอตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวว่า “สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  ได้มีการดำเนินงานจัดทำโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพไฟฟ้า สาขาผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นสูง ระยะที่ ๒ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จำนวน 3 อาชีพ ได้แก่ อาชีพนักพัฒนาระบบคุณภาพในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อาชีพนักทดสอบชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรม และอาชีพช่างทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มสาขาอาชีพ จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ มีความเป็นสากลและเหมาะสมกับประเทศไทย เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและระดับสากล โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

ขอเรียนเชิญท่านนิสิต นักศึกษาและผู้ประกอบการเข้าร่วมฟรีสัมมนาเผยแพร่และแถลงข่าว เพื่อสร้างความเข้าใจในระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ ในวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 –13.30 น. ณ ห้องมรกต ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

สามารถติดต่อลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คุณสรรธิเดช จุลพูล  โทร 02 280 7272 ต่อ 604 มือถือ 064 792 3525, E-mail : [email protected]