ตั้งเป้าดัน กัญชา เข้าสู่บัญชียาหลักปี 2564 หวังสร้างรายได้ยั่งยืนให้เกษตรกรไทย

ตั้งเป้าดัน กัญชา เข้าสู่บัญชียาหลักปี 2564 หวังสร้างรายได้ยั่งยืนให้เกษตรกรไทย

เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร พัฒนาระบบฐานข้อมูลรองรับการบันทึกข้อมูลการใช้ยากัญชาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์อย่างเป็นระบบและเป็นมิตรกับผู้ใช้ มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จำเป็น เพียงพอ สำหรับการเสนอบรรจุตำรับยากัญชาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ให้ได้ภายในปี 2564 โดยภายใน 3 เดือนนี้ จะเริ่มทดลองใช้ระบบนี้เพื่อเก็บข้อมูลในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ที่ใช้ตำรับยากัญชาแผนไทยและยาสารสกัดกัญชาในการรักษาผู้ป่วย จะมีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานทุกเดือน ซึ่งหากสามารถผลักดันให้ตำรับยากัญชาขึ้นบัญชียาหลักแห่งชาติได้ จะทำให้ทราบปริมาณความต้องการใช้ยากัญชาที่ชัดเจน เกษตรกรก็สามารถวางแผนการปลูกกัญชา ให้สามารถป้อนวัตถุดิบกัญชา ได้เพียงพอต่อความต้องการ และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

รองเลขาธิการฯ กล่าวด้วยว่า ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง อย. และโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร นี้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผู้ป่วยด้วยกัญชาทางการแพทย์ให้ผู้ป่วยเข้าถึงยากัญชาที่ปลอดภัย ได้มาตรฐาน อย่างทั่วถึง ส่งเสริมให้กัญชา เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคุณค่าทางการแพทย์ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและประเทศไทย ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง

ด้าน เภสัชกรหญิง ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า นอกจากความร่วมมือในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลแล้ว อย. และโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภับภูเบศร ยังมีแผนร่วมพัฒนาแชตบอต (chatbot) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการกัญชาทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข โดยเริ่มจากการให้ข้อมูลด้านบริการสำหรับผู้ป่วย เพื่อให้สามารถเข้าถึงการบริการและข้อมูลการใช้ยากัญชาที่ถูกต้อง และจะขยายการให้บริการครอบคลุมกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ และนักวิชาการ ต่อไป