กรมเจรจาการค้าฯชี้ “หัวใจสำคัญของเศรษฐกิจประเทศ คือ ภาคเกษตร” พร้อมหนุนเกษตรกรใช้ประโยชน์ FTA

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จับมือพันธมิตรสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดโครงการ การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี ครั้งที่ 1” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี โดยเดินสายให้ความรู้แก่เกษตรกร สร้างการรับรู้ถึงการค้าเสรี (FTA) ที่มีผลต่อภาคการเกษตรอย่างมากในปัจจุบัน

นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า ปัจจุบันสินค้าเกษตรแปรรูปเป็นพื้นฐานสำคัญของการส่งออกประเทศไทย มีมูลค่าการส่งออกสูงถึง 15 ล้านล้านบาท เกษตรกรไทยจึงมีความสำคัญต่อภาคการส่งออกอย่างมาก ในอนาคตจะมีมูลค่าการส่งออกเพิ่มมากขึ้น

นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

“กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จึงมุ่งเน้นให้ความสำคัญแก่เกษตรกรไทย เพราะถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ โดยเพิ่มศักยภาพชุมชนและรากฐานเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง ให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ และได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น นำไปสู่การเติบโตของประเทศในระยะยาว”

ที่ผ่านมา  ทางกรมได้ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับเกษตรกรในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ในเรื่องข้อตกลงการค้าเสรี การใช้ประโยชน์ และการรองรับผลกระทบจาก FTA มาอย่างต่อเนื่อง

โครงการในครั้งนี้ มีการจัดเสวนา และ Workshop ให้ความรู้แก่เกษตรกร 2 เรื่อง คือ “ช่องทางรวยของสินค้าเกษตร จาก FTA” และ “ทำอย่างไรให้สินค้าเกษตรสู่ตลาดต่างประเทศซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมเสวนากว่า 100 คน จากจังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย และบึงกาฬ

โดยไฮไลต์สำคัญได้มีการเปิดเวทีวิเคราะห์สินค้าเกษตรที่เป็นที่ต้องการของตลาด การแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ด้านการส่งออกสินค้าเกษตรระหว่างวิทยากร ผู้ประกอบการ และเกษตรกร

ปัจจุบัน กรมเจรจาฯ ได้มีการเจรจาการค้าแล้ว 12 ฉบับ รวมถึงประเทศในอาเซียน ในส่วนนี้จะเป็นโอกาสของเกษตรกรที่จะผลิตสินค้าออกสู่ตลาดใหม่ แต่เกษตรกรต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการพัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของตน ให้มีประสิทธิภาพจนเป็นที่ยอมรับ ฉะนั้นสิ่งสำคัญ คือ การให้ความรู้แก่เกษตรกรพัฒนาขีดความสามารถในด้านต่างๆ รวมถึงเตรียมความพร้อมที่จะสามารถแข่งขันกับตลาดในประเทศ และตลาดต่างประเทศนางสาวบุณิกา แจ่มใส ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาความพร้อมทางการค้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าว

นางสาวบุณิกา แจ่มใส ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาความพร้อมทางการค้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

การร่วมมือกันระหว่างกรมเจรจาการค้าฯ กับ สภาเกษตรกรครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งกลไกในการช่วยสร้างมูลค่า และยกระดับสินค้าเกษตรในชุมชนให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้สามารถเข้าถึงช่องทางการจำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออก โดยเฉพาะตลาดอาเซียน และที่สำคัญยิ่งคือ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับเกษตรกรโดยใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี ซึ่งจะทำให้เกษตรกรเข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้อย่างเข้มแข็ง

ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร

ทั้งนี้ กรมเจรจาการค้าฯ ได้เริ่มโครงการครั้งแรกที่ จังหวัดอุดรธานี และในปี 2562 จะมีการลงพื้นที่ให้ความรู้แก่เกษตรกรอีก 5 ครั้ง ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ