“ไทยเด็ด” เปิดช่องทางค้า เพื่อวิสาหกิจชุมชน สู่ PTT Station

“ไทยเด็ด” เปิดช่องทางค้า เพื่อวิสาหกิจชุมชน
“ไทยเด็ด” เปิดช่องทางค้า เพื่อวิสาหกิจชุมชน

“ไทยเด็ด” เปิดช่องทางค้า เพื่อวิสาหกิจชุมชน สู่ PTT Station

กระทรวงพาณิชย์  PTTOR  และ ธพว. ผนึกกำลังช่วยวิสาหกิจชุมชน สร้างช่องทางจัดจำหน่ายในสถานีบริการน้ำมัน เปิดตัวโครงการการปรับเปลี่ยนเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนในสถานีบริการ PTT Station หรือ โครงการ “ไทยเด็ด”สถานีบริการน้ำมัน PTT Station สาขาสยาม ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยโครงการดังกล่าวจะเริ่มเปิดจำหน่ายในเดือนพฤศจิกายน 2561 คาดว่าจะมีผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมันเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 14 แห่ง และในปี 2562 จะเพิ่มขึ้นกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ

คุณวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า “จากแนวคิดรัฐบาลต้องการช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่น เกษตรกร ซึ่งมีจำนวนมากผลิตสินค้าแล้วไม่มีสถานที่และช่องทางจำหน่าย ทั้งนี้เพื่อสนองตอบนโยบายที่กระทรวงพาณิชย์ได้รับมอบหมาย โดยกรมพัฒนาธุรกจิการค้า เร่งขยายช่องทางการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชนของไทย โดยคำนึงถึงความหลากหลายของแหล่งกระจายสินค้าให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ทุกกลุ่ม รวมถึงเป็นสถานที่ที่ประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างสะดวก ในส่วนของสินค้าก็มีความพร้อมสำหรับการนำไปอุปโภคบริโภคหรือนำไปเป็นของขวัญของฝาก ซึ่งในวันนี้ได้เกิดความร่วมมือของ PTTOR  และ ธพว. และหน่วยงานร่วม ซึ่งเนรมิตสิ่งที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อชุมชนท้องถิ่นและในประเทศไทย ส่งผลให้เกิดการยกระดับ เพิ่มรายได้ ให้แก่คนในชุมชน”

อีกทั้งโครงการดังกล่าวยังถือเป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทั้งเมืองหลักและเมืองรอง ซึ่งสถานีบริการน้ำมันจะกลายเป็นจุดพักผ่อนระหว่างการเดินทางจากจังหวัดหนึ่งไปยังอีกจังหวัดหนึ่ง

ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความพร้อมด้านการตลาด เพื่อเจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมัน PTT Station โดยขยายความร่วมมือการดำเนินการให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งเชื่อว่าจะส่งผลสู่ความมั่งคั่งยั่งยืนตามที่รัฐบาลกำหนดไว้ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น และทำให้ประเทศไทยก้าวพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง

ทั้งนี้คุณจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ PTTOR กล่าวว่า “ในฐานะบริษัท Flagship ของกลุ่ม ปตท. ด้านการค้าน้ำมันและการค้าปลีก ทั้งในและต่างประเทศ ที่มีสถานีบริการน้ำมัน PTT Station มากกว่า 1,700 แห่ง เราจึงต้องการทำให้ชุมชนได้รับโอกาสที่จะเข้าถึงการสร้างงานสร้างการเติบโตควบคู่ไปด้วยกัน ซึ่งสิ่งที่เราให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องคือ คือ ธุรกิจโตได้ บริษัทอยู่ได้ ชุมชนและสังคมต้องมั่งคั่งยั่งยืนและเข้มแข็ง”

ด้วยเหตุนี้โครงการการปรับเปลี่ยนเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนในสถานีบริการ PTT Station หรือ โครงการ ไทยเด็ด จึงเป็นโอกาสในการสร้างอาชีพสร้างงานให้ชุมชน ซึ่งการสร้างโอกาสตรงนี้จะส่งผลให้เกิดความผูกพันธ์สามัคคีระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน ส่งผลให้เกษตรกรซึ่งถือเป็นกลุ่มใหญ่ในประเทศได้มีโอกาสขายสินค้าได้ ทั้งยังพัฒนาสินค้าในชุมชนให้ได้รับโอกาสขยายผ่านช่องทางจำหน่ายในพื้นที่ของ PTT Station

“ไทยเด็ด” เปิดช่องทางค้า เพื่อวิสาหกิจชุมชน
“ไทยเด็ด” เปิดช่องทางค้า เพื่อวิสาหกิจชุมชน

ในเบื้องต้น ปี 2561 จุดจำหน่ายจะอยู่ที่ 14 สาขา และในปีหน้าจะขยายเป็น 100 กว่าสาขาทั่วประเทศ ซึ่งจะสามารถส่งเสริมให้ชุมชนมีโอกาสจำหน่ายสินค้าได้อย่างทั่วถึง ในด้านคนไทยเองก็สามารถเข้าถึงสินค้าชุมชนได้ง่ายและสะดวกขึ้น ดังนั้นความร่วมมือกันทั้งภาครัฐ เอกชนและหน่วยงานต่างๆ ก็เพื่อจะทำให้คนไทย ชุมชนไทยอยู่ได้อย่างมั่งคั่งยั่งยืนและมั่นคงตลอดไป”

ทางด้านคุณมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ  SME Development Bank กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า “ธพว. พร้อมสนับสนุนดอกเบี้ยถูกพิเศษจากรัฐบาล มุ่งสนับสนุนความรู้คู่ทุนให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กมาโดยตลาด แต่ทว่าการจะเติบโตต่อไปได้นั้นต้องอาศัยเครือข่าย และการตลาดเป็นส่วนสำคัญ เพราะเครือข่ายถือเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ซึ่งถ้ายิ่งผสานก็ยิ่งเกิดพลังมากขึ้น ดังเช่นความร่วมมือในครั้งนี้”  

ทั้งนี้สำหรับผู้ประกอบการในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่นที่ต้องการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด และเหมาะที่จะวางจำหน่ายในมุม “ไทยเด็ด” สามารถยื่นความจำนงขอกู้ได้สะดวกทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปพลิเคชั่น SME D Bank และธนาคารยังพร้อมสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน  PTT Station เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงสถานที่ เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางบริการครบวงจรเพื่อชุมชนมั่งคั่งยั่งยืนและก็มั่นคงตลอดไป”