สนช.เอาจริง ! ลุยดันกัญชา ให้ถูกต้อง ตามกม. ป.ป.ส. คุมไลเซนส์ ปลูก-ครอบครอง

สนช.เอาจริง ! ลุยดันกัญชา ให้ถูกต้อง ตามกม. ป.ป.ส. คุมไลเซนส์ ปลูก-ครอบครอง ด้านพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช. สนับสนุน

กัญชา – วันที่ 28 ก.ย. นายสมชาย แสวงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ฐานะผู้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่…) พ.ศ…. เปิดเผยว่า ตนพร้อมด้วย สมาชิก สนช. จำนวน 43 คน เตรียมเสนอร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ต่อที่ประชุมสนช. เพื่อแก้ไขให้ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 คือ กัญชาและพืชกระท่อม สามารถนำไปศึกษาวิจัย เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และสามารถนำไปใช้ในการรักษาภายใต้การดูแลและควบคุมของแพทย์ได้

หลังจากมีผลพิสูจน์ทางการแพทย์แล้วพบว่า สารที่สะกัดได้จากกัญชา สามารถนำไปรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งแล้วมีอาการที่ดีขึ้น โดยล่าสุดนั้นตนได้นำเสนอร่างแก้ไขให้กับทางเลขาธิการวุฒิสภา ปฎิบัติหน้าที่เลขาธิการสนช. เพื่อนำร่างกฎหมายรับฟังความเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของสนช. เบื้องต้นคาดว่าการรับฟังเนื้อหาผ่านทางเว็บไซต์จะใช้เวลา 15 วัน และจะเปิดเวทีเพื่อรับฟังความเห็นจากประชาชน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน ก่อนที่จะเสนอให้ สนช. พิจารณาในวาระแรกได้

นายสมชาย กล่าวถึงสาระของร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่…) พ.ศ…. ซึ่งเป็นส่วนที่แก้ไขของพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ว่า กรณีจะนำยาเสพติดประเภท 2 หรือ ประเภท 5 ทำประโยชน์เพื่อวิจัยทางการแพทย์ หรือ ทางราชการ ต้องได้รับอนุญาต

สำหรับผู้มีสิทธิขออนุญาตได้ ประกอบด้วย กระทรวง ทบวง กรม องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร สภากาชาดไทย หรือองค์การเภสัชกรรม ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ ได้แก่ เวชกรรม เภสัชกรรม ทันตกรรม สัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง แพทย์แผนไทยสาขาเวชกรรมไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์

รวมถึงกฎหมายว่าด้วยมาตรการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยยา รวมถึงไม่อยู่ระหว่างเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

“ร่างกฎหมายยังกำหนดการอนุญาตให้ทดลองปลูก ผลิต เสพหรือครอบครอง โดยให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นผู้พิจารณาอนุญาต นอกจากนั้นยังยกเว้นความผิดสำหรับผู้ใช้ยาเสพติดประเภท 2 และ ประเภท 5 เพื่อเป็นยารักษาโรคแต่ต้องมีใบอนุญาต” นายสมชาย กล่าว

นายสมชาย กล่าวด้วยว่าสำหรับ สนช. ที่ร่วมสนับสนุนร่างกฎหมายดังกล่าว เช่น นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ นายสนิท อักษรแก้ว นายยุทธนา ทัพเจริญ พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม นายทวีศักดิ์ สูทกวาทิน เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช. ที่แสดงความเห็นสนับสนุนด้วย และเชื่อว่าจะได้รับความเห็นชอบ เพราะเป็นร่างกฎหมายที่เป็นประโยชน์