ข่าวดี!พาณิชย์จับมือกรุงไทย ปล่อยกู้ร้านธงฟ้าฯ เทียบชั้นสะดวกซื้อ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย ในการสนับสนุนสินเชื่อพิเศษสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ที่เข้าร่วมโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ เพื่อพัฒนายกระดับให้เป็นร้านสะดวกซื้อ เบื้องต้นกำหนดคุณสมบัติผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่จะขอรับสินเชื่อจากธนาคารกรุงไทย คือ 1. เป็นผู้ประกอบการร้านค้า  ธงฟ้าประชารัฐทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่เข้าร่วมโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ 2. มีประสบการณ์ทางธุรกิจอย่างน้อย 2 ปี 3. ติดตั้งอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (อีดีซี) แล้ว

ข่าวดี!พาณิชย์จับมือกรุงไทย
กุลณี อิศดิศัย

โดยธนาคารจะให้สินเชื่อเป็นจำนวน 3 เท่าของยอดขายภายในร้านค้าฯ ต่อเดือน สูงสุด 1 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 7 ปี อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ MRR (ปัจจุบันอยู่ที่ 7.120% ต่อปี) ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการมีประวัติการผ่อนชำระที่ดี ตรงต่อเวลา ไม่ผิดเงื่อนไขการชำระหนี้ เป็นระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกัน ธนาคารกรุงไทย จะปรับลดดอกเบี้ยลง 1% ต่อปี ตั้งแต่เดือนที่ 13 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ธนาคารกรุงไทย ให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ให้การสนับสนุนโครงการสินเชื่อพิเศษสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ โดยการค้ำประกันสินเชื่อให้เต็มวงเงิน ทำให้ผู้ประกอบการที่จะขอสินเชื่อไม่ต้องวิตกกังวลในการหาหลักทรัพย์มาค้ำประกัน ตลอดจนธนาคารกรุงไทย ก็สามารถบริหารสินเชื่อได้ด้วยความสบายใจ และดำเนินการให้สินเชื่อได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือ 2,000 ล้านบาท”

ข่าวดี!พาณิชย์จับมือกรุงไทย
ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ

“วัตถุประสงค์หลักของการร่วมมือกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย ในครั้งนี้ เพื่อต้องการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่เข้าร่วมโครงการของรัฐบาล รวมถึงนำไปใช้ในการบริหารจัดการร้านค้าให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เช่น 1. นำไปติดตั้งระบบ Point of Sale (POS) เพื่อช่วยในการบริหารจัดการร้านค้าและสินค้าคงคลัง การสร้างความสมดุลระหว่างระบบการจัดซื้อและระบบการจำหน่ายสินค้า 2. นำไปปรับปรุงร้านค้าให้มีความทันสมัย และมีความสวย สว่าง สะอาด สะดวก สบาย เปลี่ยนลักษณะร้านค้าให้สะดวกซื้อแทนสะดวกขาย 3. นำไปเป็นเงินทุนในการซื้อสินค้าเข้าร้านเพิ่มเติม และ 4. นำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในร้านค้า เป็นต้น”นางกุลณี กล่าว

ข่าวดี!พาณิชย์จับมือกรุงไทย
ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ คาดหวังว่า โครงการสินเชื่อพิเศษสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐในครั้งนี้ จะสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และเกิดประสิทธิภาพด้านบริหารจัดการร้านค้าสูงสุด พร้อมทั้งสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ทำให้ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐอยู่คู่สังคมไทยและเศรษฐกิจฐานรากของประเทศอย่างมั่นคง และก่อให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจต่อไป

ผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0-2547-5986 โทรสาร 0-2547-5957 e-Mail : [email protected] หรือ กรุงไทยคอลเซ็นเตอร์ 0-2111-1111 หรือ การค้ำประกันสินเชื่อ บสย. ที่ บสย. คอลเซ็นเตอร์ 0-2890-9999

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์