ส่งออกข้าวไทยปีนี้เหลือแค่ 9.5 ล้านตัน จากพิษเงินบาทแข็ง

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า การส่งออกข้าวในปีนี้น่าจะได้ถึง 9.5 ล้านตัน มูลค่า 4,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ น้อยกว่าการส่งออกข้าวของปี 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งไทยส่งออกได้ถึง 11 ล้านตัน เป็นอันดับ 2 รองจากอินเดีย ที่ส่งออกได้มากสุดถึง 12 ล้านตัน

เนื่องจาก ค่าเงินบาทของไทยยังแข็งค่ามากกว่าประเทศคู่แข่ง อาจส่งผลให้ราคาข้าวไทยแพง ซึ่งทุกๆ 1 บาท ที่แข็งค่าขึ้น จะส่งผลให้ข้าวไทยแพงขึ้น ประมาณ 12 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ภาครัฐจึงควรเข้ามาควบคุมดูแลด้วย เพราะที่ผ่านมา ค่าเงินบาทของไทยแข็งค่ากว่าคู่แข่ง อย่างเวียดนามถึง 9% ซึ่งหากปล่อยให้แข็งค่าขึ้น โดยที่รัฐไม่มีมาตรการดูแล อาจทำให้สินค้าส่งออกอื่นๆ ได้รับผลกระทบด้วย