ก.แรงงาน จัดเต็ม หนุนสถานประกอบการรับนักเรียนฝึกงาน ได้สิทธิด้านภาษี

นายสุทธิ สุโกศาล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ดำเนินการภายใต้ภารกิจที่รับผิดชอบในเรื่องการนำนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกงานในสถานประกอบกิจการ ช่วงปิดเทอม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสนำความรู้ ความสามารถมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง ได้ฝึกประสบการณ์ในการทำงานในสถานประกอบกิจการ พร้อมนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกงาน ไปพัฒนาตนเองหรือค้นหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้มีความพร้อมในการทำงานมากขึ้น อีกทั้งต้องการให้มีรายได้ช่วยเหลือครอบครัว ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการฝึกให้เยาวชนเหล่านี้เห็นคุณค่าของเงิน ตลอดจนได้ฝึกความอดทนและฝึกการปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน

นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของ กพร.นั้น มีภารกิจในการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาเข้าฝึกงานด้วย โดยการดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 ให้สิทธิประโยชน์แก่สถานประกอบกิจการที่ให้การสนับสนุนการศึกษาและพัฒนากำลังคน ที่จะเป็นกำลังแรงงานของประเทศให้มีประสบการณ์จริงในการปฏิบัติงาน สามารถนำค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปในการับนักเรียน นิสิตหรือนักศึกษาเข้ารับการฝึก ไปหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีของกิจการได้ร้อยละ 100 โดยหลักสูตรที่ใช้ในการฝึกต้องเป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานก่อนเข้าทำงาน เนื้อหาหลักสูตรสอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ เพื่อให้สามารถทำงานได้ตามมารฐาน ซึ่งอาจจัดทำขึ้นโดยสถาบันการศึกษาหรือสถานประกอบกิจการ หรือเป็นหลักสูตรที่จัดทำร่วมกันก็ได้

การรับนักเรียน นิสิตหรือนักศึกษาเข้าฝึกงานนั้น จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนากำลังแรงงานที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต สถานประกอบกิจการมีโอกาสรับพนักงานที่มีคุณภาพและมีความพร้อมในการทำงาน สามารถช่วยลดเวลาในการฝึกอบรมในช่วงบรรจุเข้าทำงานแล้วได้อีกด้วย และประโยชน์อีกประการคือ มีโอกาสได้คัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเหล่านี้เข้าทำงานในหน่วยงานของตนเองได้ตั้งแต่ช่วงฝึกงาน อธิบดี.กพร.กล่าว