จีดีพีเกษตร ปี”61พุ่ง

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 5.3 เมื่อเทียบกับปี 2559 แบ่งเป็นสาขา พืช ปศุสัตว์ ประมง บริการทางการเกษตร ป่าไม้ ขยายตัวร้อยละ 6.8, 2.0, 2.2, 4.7 และ 2.3 ตามลำดับ

ปัจจัยบวกจากนโยบายที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน เน้นบูรณาการงานใน 13 นโยบายหลัก ประกอบกับสภาพอากาศและปริมาณน้ำมีเพียงพอ โดยเฉพาะการผลิตข้าวนาปรังในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาแถบภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบนเพิ่มขึ้นและการส่งออกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

แนวโน้มดัชนีรายได้เกษตรกรทั้งปี 2561 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย สับปะรดยางพารา ปาล์มน้ำมัน และผลไม้ โดยมีปัจจัยสภาพอากาศและมีน้ำมากพอ และจัดการพื้นที่เพาะปลูกเหมาะสม

ในปี 2561 รัฐบาลตั้งเป้าลดปัญหาความจนและความเหลื่อมล้ำ รายได้ในภาคเกษตรช่วงปี 2539-2559 มีแนวโน้มลดลง สะท้อนจากสัดส่วนรายได้ทั้งหมดในภาคเกษตรในกลุ่มที่มีรายได้น้อยที่สุด (ร้อยละ 20) มีสัดส่วนรายได้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.74 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 5.33 ในปี 2559 ส่วนเกษตรกรในกลุ่มที่มีรายได้มากที่สุด (ร้อยละ 20) มีสัดส่วนรายได้ลดลงจากร้อยละ 58.75 ในปี 2553 เหลือเพียงร้อยละ 53.23 ในปี 2559

จากสัดส่วนรายได้ที่เพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าในช่วง 20 ปีของเกษตรกรกลุ่มที่มีรายได้น้อยที่สุด ส่งผลให้จำนวนคนจนในภาคเกษตรลดลงถึง 14.329 ล้านคน จากปี 2539 ภาคเกษตรมีคนจนอยู่สูงถึง 19.443 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 72.00 ของประชากรภาคเกษตร แต่ปี 2559 ภาคเกษตรมีจำนวนคนจนลดลงเหลือ 5.114 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 21.67 ของประชากรภาคเกษตรเท่านั้น

 

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์