พณ. ออก 4 มาตรการ ช่วยธุรกิจประสบภัยน้ำท่วม 19 จังหวัด

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กำชับให้ทุกหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์เร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่กำลังได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ รวมถึงการเยียวยาภาคธุรกิจ  โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ออกมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยใน 19 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ตาก สุโขทัย พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี หนองบัวลำภู ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และอุบลราชธานี รวมถึงเขตประสบพิบัติภัยน้ำท่วมอื่นๆ เพิ่มเติม มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2560

โดยมีมาตรการช่วยเหลือธุรกิจใน 4 แนวทางหลัก ดังนี้

1. ผ่อนผันการแจ้งบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย ซึ่งตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 กำหนดให้แจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบหรือควรทราบถึงการสูญหายหรือเสียหายให้สามารถยื่นล่าช้าและสามารถใช้เป็นหลักฐานกรณีถูกเรียกตรวจบัญชีได้ ทั้งนี้ ธุรกิจสามารถแจ้งบัญชีและเอกสารที่ใช้ประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Permit)  ได้ทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th

2. ผ่อนผันการยื่นจดทะเบียนของนิติบุคคลที่ต้องยื่นจดทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้สามารถยื่นล่าช้ากว่าที่กฎหมายกำหนดได้

3. ผ่อนผันการยื่นงบการเงินประจำปีสำหรับธุรกิจที่มีหน้าที่ต้องยื่นงบฯ ต่อสำนักงานกลางบัญชีหรือสำนักงานบัญชีประจำท้องที่ในช่วงที่เกิดอุทกภัย โดยสามารถยื่นล่าช้ากว่าที่กฎหมายกำหนดได้

4. จัดตั้งศูนย์บริการรับจดทะเบียน ณ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นขอจดทะเบียนให้กับนิติบุคคลที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ใน  19 จังหวัด    ที่ประสบอุทกภัยและจังหวัดที่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติเพิ่มเติม ทั้งนี้ สามารถสอบถามและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม  ได้ที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th