ไปรษณีย์ไทยแจงกล่องรีไซเคิล-ซองใช้แล้ว สามารถใช้ได้ เเต่ต้องมีสภาพแข็งแรงเพียงพอ

จากกรณีที่สมาชิกเฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ภาพประกาศเตือนจากที่ทำการไปรษณีย์บางบัวทอง ซึ่งแจ้งประชาชนว่า ไม่ให้ใช้กล่องหรือซองที่ใช้แล้ว หรือกล่องที่มีตราสัญลักษณ์อื่นๆ โดยที่ทำการไปรษณีย์บางบัวทองจะปฏิเสธการรับฝากส่งกล่องหรือซองนั้นๆ

ล่าสุด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.) ชี้แจงกรณีผู้ใช้บริการเผยแพร่ภาพทางสื่อสังคมออนไลน์กรณี “ไปรษณีย์ไทยประกาศงดรับฝากกล่อง-ซองที่ผ่านการรีไซเคิล” ตามที่ปรากฏในสื่อออนไลน์ ไปรษณีย์ไทย ขอเรียนชี้แจงว่า ในการใช้บริการฝากส่งสิ่งของนั้น ผู้ใช้บริการสามารถใช้กล่องหรือซองที่เคยผ่านการนำส่งแล้วกลับมาใช้อีกได้ โดยไม่ถือเป็นข้อห้ามที่ไปรษณีย์ไทยจะปฏิเสธการรับฝากเข้าสู่เส้นทางไปรษณีย์

ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการนำกล่อง-ซองที่เคยผ่านการนำส่งแล้วมาใช้ในการหุ้มห่อสิ่งของเพื่อฝากส่งนั้น เจ้าหน้าที่รับฝากจะพิจารณาจากลักษณะของกล่องหรือซองว่ามีความมั่นคงแข็งแรง และต้องปิดผนึกจ่าหน้าใหม่ทับจ่าหน้าเดิมให้ถูกต้องตามที่ไปรษณีย์ไทยกำหนด หากกล่องหรือซองมีสภาพไม่แข็งแรงเพียงพออาจทำให้เกิดความเสียหายกับสิ่งของที่ฝากส่งได้ โดยเจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำและแก้ไขหรือหุ้มห่อใหม่ เพื่อไม่ให้สิ่งของที่ฝากส่งทางไปรษณีย์เสียหาย รวมถึงการใช้กล่องที่ผลิตจากบริษัทรับขนส่งเอกชนรายอื่นในการฝากส่งสิ่งของเข้าสู่เส้นทางไปรษณีย์ไทย ผู้ใช้บริการก็สามารถนำมาใช้งานได้โดยไม่ถือเป็นข้อห้ามเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ จากกรณีที่เผยแพร่อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าว ไปรษณีย์ไทยจึงขออภัยผู้ใช้บริการมา ณ ที่นี้ พร้อมได้มอบหมายให้หน่วยงานทุกสังกัดกำชับและควบคุมดูแลการให้บริการและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกคนให้เป็นไปตามระเบียบของไปรษณีย์ไทยอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวอีก และขอขอบคุณผู้ร้องเรียนที่ช่วยให้ข้อมูลการใช้บริการไปรษณีย์ เพื่อไปรษณีย์ไทยจะนำมาพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าสูงสุด